งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โพสต์ล่าสุด

นโยบายระดับหลักสูตร นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 2021-11-01 05:41:53
นโยบายระดับหลักสูตร แผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 2021-07-14 07:58:42
รายงานผลระดับหลักสูตร แบบรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) เกณฑ์ 2558 ปีการศึกษา 2563 2021-04-19 07:42:06
ว่าง

ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

ประกาศ/ข่าวสาร

ประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ