งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ

รายการ เวลา

ปฎิทิน

รายการ เวลา
ปฏิทินการดำเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2563 2021-03-30 03:49:35
แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2562 2020-04-13 13:46:31
ปฏิทินการดำเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ-ปีการศึกษา 2562 2020-04-03 13:26:51

นโยบาย

รายการ เวลา
แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน-ระดับคณะ ปีการศึกษา 2563 2021-03-30 06:30:05
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 2020-02-13 15:57:25