งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

รายการ เวลา
แบบรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร มคอ.7 เกณฑ์ 58 ปีการศึกษา 2564 2022-04-18 04:55:14
แบบรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร มคอ.7 เกณฑ์48 ปีการศึกษา 2564 2022-04-18 04:54:35
แบบรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) เกณฑ์ 2558 ปีการศึกษา 2563 2021-04-19 07:42:06
แบบรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) เกณฑ์ 2548 ปีการศึกษา 2563 2021-04-19 07:33:14
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานประกันฯ-ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 เกณฑ์ 2548และเกณฑ์2558 2021-02-23 02:18:32

ปฎิทิน

รายการ เวลา
ปฏิทินการดำเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 2022-03-29 06:14:25
ปฏิทินการดำเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน-ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 2021-03-30 06:27:27
แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 2020-04-13 14:39:36
ปฏิทินการดำเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 2020-04-03 13:25:59

นโยบาย

รายการ เวลา
แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 2022-03-29 06:23:33
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 2021-11-01 05:41:53
แผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 2021-07-14 07:58:42
นโยบายงานประกันคุณภาพ 2563 2021-03-22 04:25:38

ข่าวสาร

รายการ เวลา
แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 2021-03-30 03:51:03
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน 2020-04-07 12:05:30
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 2020-04-07 12:02:35
บัญชีรายชื่อผู้ประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2020-04-07 12:00:17
รายชื่อผู้ประเมินฯ เพื่อการเผยแพร่หลักสูตร TQR เฉพาะกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2020-04-07 11:56:35
รายชื่อผู้ประเมินฯ เพื่อการเผยแพร่หลักสูตร TQR เฉพาะกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2020-04-07 11:55:56
รายชื่อหลักสูตร เเละเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ที่ต้องรับการประเมินในปีการศึกษา 2562 2020-04-03 14:14:41