Logo
...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยุทธ คงอินทร์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหน่วยอนามัยและสุขาภิบาล กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอประชาสัมพันธ์และแจ้งรายชื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพ(ฟรี) แจ้งรายชื่อภายใน 27 พฤษภาคม 2567     21-05-2567 16:51:55      จำนวนผู้ชม  3

สภาคณาจารย์ และข้าราชการ มหวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอเชิญประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากร ประชุมเพื่อรับฟังการบรรยายพิเศษ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เนื่องในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏุสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2567     13-05-2567 10:02:55      จำนวนผู้ชม  2

ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา     13-05-2567 09:59:14      จำนวนผู้ชม  5

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วม โครงการจัดการความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย เพื่อค้นหาแนวปฏบัติที่ดี ส่งผลงานในรูปแบบเอกสารพร้อมไฟล์ผลงาน มายังสำนักศิลปะวัฒธรรม อาคาร38 ชั้น1 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2567     13-05-2567 09:58:00      จำนวนผู้ชม  1

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567     02-05-2567 14:03:49      จำนวนผู้ชม  2

อ่านเพิ่มเติม


สวทช.ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรประจำเดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคม 2567     13-05-2567 14:06:59      จำนวนผู้ชม  2

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารเชิงยุทธศาสตร์" รุ่นที่ 2 ประจำปี 2567 วันที่ 5-12 มิ.ย. 2567 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ     02-05-2567 14:04:22      จำนวนผู้ชม  2

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ขอประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 5 วันเสาร์ที่ 13 กรกฏาคม 2567 ผ่านระบบออนไลน์     30-04-2567 16:29:11      จำนวนผู้ชม  1

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ.ปทุมธานี ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการจัดอบรมการบูรณาการเพื่อการรักษากลุ่มอาการโรคหัวไหล่ ข้อศอกและข้อเข่า จัดอบรม 22-23 มิถุนายน 2567 ณ ห้องสโมสร ชั้น 4 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     30-04-2567 16:28:55      จำนวนผู้ชม  1

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวคณะครุศาสตร์ ประจำเดือนมีนาคม 2567     26-04-2567 14:27:10      จำนวนผู้ชม  1

อ่านเพิ่มเติม


กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สำรวจความต้องกการขอรับจัดสรรทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     02-04-2567 13:48:30      จำนวนผู้ชม  4

อว. ได้รับแจ้งจากรัฐบาลฮังการี โดย Tempus Public Foundation กำลังเปิดรับสมัครทุนการศึกษา Summer University Courese สนใจรายละเอียดในเอกสาร     23-03-2567 09:10:04      จำนวนผู้ชม  5

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขันชิงทุน (FLTA) ประจำปีการศึกษา 2568 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 จนถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2567     07-03-2567 12:44:29      จำนวนผู้ชม  8

สำนักงาน อว.ได้รับแจ้งจากกระทรวงต่างประเทศ สถานเอกอักศรราชฑูตตุรกีประจำประเทศไทย ได้เปิดรับสมัครทุนการศึกษาของรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกีประจำปี 2567 หมดเขต 20 กุมภาพันธ์ 2567     23-01-2567 10:05:12      จำนวนผู้ชม  6

อ่านเพิ่มเติม


(ร่าง) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสนับสนุนการเรียนการสอนสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพเด็กและผู้สูงอายุ จำนวน ๑ ชุด     14-05-2567 15:38:53      จำนวนผู้ชม  2

(ร่าง) ประกวดราคาซื้อรายงานขอซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์สนับสนุนการเรียนการสอน สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยจำนวน ๑ ชุด     14-05-2567 15:38:33      จำนวนผู้ชม  2

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่113-2567 เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสนับสนุนการเรียนการสอนสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพเด็กและผู้สูงอายุ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     27-03-2567 13:27:32      จำนวนผู้ชม  3

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสนับสนุนการเรียนการสอนสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     07-03-2567 16:45:25      จำนวนผู้ชม  8

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสนับสนุนการเรียนการสอนสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพเด็กและผู้สูงอายุ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     05-03-2567 15:43:01      จำนวนผู้ชม  7

อ่านเพิ่มเติม


รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป   19-04-2567 10:22:13      จำนวนผู้ชม  2

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ มีความประสงค์รับบุคลากรที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษามาร่วมงานในตำแหน่ง...ตามเอกสาร   12-03-2567 11:24:04      จำนวนผู้ชม  6

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัญฑิต สาขาวิชาพิสิก์การแพทย์ รายละเอียดในเอกสาร   15-02-2567 14:02:34      จำนวนผู้ชม  6

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รับสมัครนักศึกษาทุกคณะ จำนวน 15 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและวัฒนธรรม กับ An Giang University (AGU) สาธารณรัฐนิยมเวียดนาม หรือ Student Cultural Exchange Program Between SRRU and AGU ระหว่างวันที่ 22-26 เมษายน 2567    15-02-2567 13:56:53      จำนวนผู้ชม  7

(แก้ไขเพิ่มเติม คร้งที่ 1) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ 018 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งวิชาการ โดยวิธีการสอบแข่งขัน   18-01-2567 10:30:27      จำนวนผู้ชม  31

อ่านเพิ่มเติม


อ่านเพิ่มเติม


รูปภาพ 1
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาธารณสุขศาสตร์

52

รูปภาพ 1
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยาเชิงสร้างสรรค์

42

รูปภาพ 1
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

เคมี

45

รูปภาพ 1
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

48

รูปภาพ 1
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวเตอร์

25

รูปภาพ 1
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

42

รูปภาพ 1
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

42

รูปภาพ 1
หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต

แพทย์แผนไทย

66

รูปภาพ 1
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

40

อ่านเพิ่มเติม