Logo
...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยุทธ คงอินทร์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอเรียนเชิญอาจารย์ที่สอนวิชา GE เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเข้าใช้งานแพลตฟอรืมทางการศึกษาออนไลน์ Skill UP ในวันที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องบันทายศรี ชั้น 3 อาคาร 44     06-06-2567 16:58:30      จำนวนผู้ชม  7

หน่วยอนามัยและสุขาภิบาล กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอประชาสัมพันธ์และแจ้งรายชื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพ(ฟรี) แจ้งรายชื่อภายใน 27 พฤษภาคม 2567     21-05-2567 16:51:55      จำนวนผู้ชม  8

สภาคณาจารย์ และข้าราชการ มหวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอเชิญประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากร ประชุมเพื่อรับฟังการบรรยายพิเศษ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เนื่องในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏุสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2567     13-05-2567 10:02:55      จำนวนผู้ชม  5

ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา     13-05-2567 09:59:14      จำนวนผู้ชม  17

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วม โครงการจัดการความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย เพื่อค้นหาแนวปฏบัติที่ดี ส่งผลงานในรูปแบบเอกสารพร้อมไฟล์ผลงาน มายังสำนักศิลปะวัฒธรรม อาคาร38 ชั้น1 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2567     13-05-2567 09:58:00      จำนวนผู้ชม  6

อ่านเพิ่มเติม


สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความร่วมมือในการประชาสัมหันธ์การจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติไปยังหน่วยงานในสังกัดและเครือข่ายของท่านเพื่อพิจารณาเข้าร่วมงานต่อไป     16-06-2567 12:31:17      จำนวนผู้ชม  2

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "เทคนิคการบันทึกบัญญชีภาครัฐอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ไม่ให้ถูกตั้งข้อทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบภายนอก" รุ่นที่ 2-5     16-06-2567 12:30:57      จำนวนผู้ชม  2

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารการบริหารและการจัดการธุรกิจยุคใหม่สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายในวันที่ 31 กรกฏาคม 2567     16-06-2567 12:30:45      จำนวนผู้ชม  2

องค์การหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่89 ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2567 สิ้นสุดการส่งผลงาน ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2567     16-06-2567 12:30:22      จำนวนผู้ชม  2

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพฯ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "การอบรมการยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM" วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2567 ในรูปแบบ Online และ Onsite ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช1     12-06-2567 16:44:10      จำนวนผู้ชม  3

อ่านเพิ่มเติม


กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สำรวจความต้องกการขอรับจัดสรรทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     02-04-2567 13:48:30      จำนวนผู้ชม  8

อว. ได้รับแจ้งจากรัฐบาลฮังการี โดย Tempus Public Foundation กำลังเปิดรับสมัครทุนการศึกษา Summer University Courese สนใจรายละเอียดในเอกสาร     23-03-2567 09:10:04      จำนวนผู้ชม  6

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขันชิงทุน (FLTA) ประจำปีการศึกษา 2568 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 จนถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2567     07-03-2567 12:44:29      จำนวนผู้ชม  12

สำนักงาน อว.ได้รับแจ้งจากกระทรวงต่างประเทศ สถานเอกอักศรราชฑูตตุรกีประจำประเทศไทย ได้เปิดรับสมัครทุนการศึกษาของรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกีประจำปี 2567 หมดเขต 20 กุมภาพันธ์ 2567     23-01-2567 10:05:12      จำนวนผู้ชม  8

อ่านเพิ่มเติม


ประกาศที่ 248/2567 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสนับสนุนการเรียนการสอนสาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพเด็กและผู้สูงอายุ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     13-06-2567 16:31:25      จำนวนผู้ชม  3

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ 235/2567 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์สนับสนุนการเรียนการสอนสาขาวิชาแพทย์แผนไทย จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     06-06-2567 16:40:58      จำนวนผู้ชม  4

ประกาศที่ 229/2567 เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสนับสนุนการเรียนการสอนสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพเด็กและผู้สูงอายุ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     04-06-2567 14:56:27      จำนวนผู้ชม  3

ประกาศที่ 208/2567 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์สนับสนุนการเรียนการสอนสาขาวิชาแพทย์แผนไทย จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     28-05-2567 15:46:17      จำนวนผู้ชม  6

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพเด็กและผู้สูงอายุ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     28-05-2567 15:45:28      จำนวนผู้ชม  6

อ่านเพิ่มเติม


มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง 13-21 มิถุนายน 2567 ณ ห้องกองบริหารงานบุคคล อาคาร 31   12-06-2567 16:45:09      จำนวนผู้ชม  4

รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป   19-04-2567 10:22:13      จำนวนผู้ชม  4

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ มีความประสงค์รับบุคลากรที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษามาร่วมงานในตำแหน่ง...ตามเอกสาร   12-03-2567 11:24:04      จำนวนผู้ชม  7

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัญฑิต สาขาวิชาพิสิก์การแพทย์ รายละเอียดในเอกสาร   15-02-2567 14:02:34      จำนวนผู้ชม  10

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รับสมัครนักศึกษาทุกคณะ จำนวน 15 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและวัฒนธรรม กับ An Giang University (AGU) สาธารณรัฐนิยมเวียดนาม หรือ Student Cultural Exchange Program Between SRRU and AGU ระหว่างวันที่ 22-26 เมษายน 2567    15-02-2567 13:56:53      จำนวนผู้ชม  10

อ่านเพิ่มเติม


อ่านเพิ่มเติม


รูปภาพ 1
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาธารณสุขศาสตร์

67

รูปภาพ 1
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยาเชิงสร้างสรรค์

51

รูปภาพ 1
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

เคมี

51

รูปภาพ 1
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

55

รูปภาพ 1
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวเตอร์

28

รูปภาพ 1
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

53

รูปภาพ 1
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

51

รูปภาพ 1
หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต

แพทย์แผนไทย

80

รูปภาพ 1
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

49

อ่านเพิ่มเติม