Logo
...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยุทธ คงอินทร์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัย และเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ และนานาชาติครั้งที่ 14 ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 อาคาร 41     02-04-2567 13:13:15      จำนวนผู้ชม  7

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ และร่วมประเพณีก่อเจดีย์ทราย ประจำปี 2567 วันที่ 6-7 เมษายน 2567     02-04-2567 09:44:43      จำนวนผู้ชม  4

งานทะเบียนและวัดผล ขอนำประกาศมหาวิทยาลัยราขภัฏสุรินทร์ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา และการออกใบแทนหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ.2567     02-04-2567 09:01:35      จำนวนผู้ชม  6

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จะเปิดระบบแจ้งขอสำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศีกษานี้ http://reg1.srru.ac.th 30 มีนาคม- 30 เษายน 2567     25-03-2567 14:59:40      จำนวนผู้ชม  5

สำนักานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสรินทร์ ขอแจ้งนโยบายการบริหารจัดการขยะและขอความร่วมมือ     21-03-2567 16:32:56      จำนวนผู้ชม  5

อ่านเพิ่มเติม


กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี ขอแจ้งขยายเวลาการรับสมัครผลงานวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในงานวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 17 รับสมัครผลงานถึง 31 พ.ค. 67     22-04-2567 15:50:34      จำนวนผู้ชม  1

สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปทุมวัน ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตี่พิมพ์และเผยแพร่ในวารสารคณิตศาสตร์     22-04-2567 14:08:56      จำนวนผู้ชม  2

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ (ASCER) ครั้งที่ 4 โดยคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ร่วมกับงานบริหารการศึกษาอีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 15 และงานหลักสูตรและการสอนอีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 วันที่ 8 มิถุนายน 2567     22-04-2567 14:08:30      จำนวนผู้ชม  2

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 24 ในวันที่ 22-23 มิถุนายน 2567     19-04-2567 11:11:21      จำนวนผู้ชม  3

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวสำนักวิทยบริการ ประจำเดือนมีนาคม 2567     17-04-2567 14:10:17      จำนวนผู้ชม  4

อ่านเพิ่มเติม


กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สำรวจความต้องกการขอรับจัดสรรทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     02-04-2567 13:48:30      จำนวนผู้ชม  4

อว. ได้รับแจ้งจากรัฐบาลฮังการี โดย Tempus Public Foundation กำลังเปิดรับสมัครทุนการศึกษา Summer University Courese สนใจรายละเอียดในเอกสาร     23-03-2567 09:10:04      จำนวนผู้ชม  4

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขันชิงทุน (FLTA) ประจำปีการศึกษา 2568 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 จนถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2567     07-03-2567 12:44:29      จำนวนผู้ชม  6

สำนักงาน อว.ได้รับแจ้งจากกระทรวงต่างประเทศ สถานเอกอักศรราชฑูตตุรกีประจำประเทศไทย ได้เปิดรับสมัครทุนการศึกษาของรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกีประจำปี 2567 หมดเขต 20 กุมภาพันธ์ 2567     23-01-2567 10:05:12      จำนวนผู้ชม  6

อ่านเพิ่มเติม


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่113-2567 เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสนับสนุนการเรียนการสอนสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพเด็กและผู้สูงอายุ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     27-03-2567 13:27:32      จำนวนผู้ชม  3

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสนับสนุนการเรียนการสอนสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     07-03-2567 16:45:25      จำนวนผู้ชม  7

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสนับสนุนการเรียนการสอนสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพเด็กและผู้สูงอายุ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     05-03-2567 15:43:01      จำนวนผู้ชม  6

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์สนับสนุนการเรียนการสอน สาขาวิชาแพทย์แผนไทย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     05-03-2567 15:42:35      จำนวนผู้ชม  6

(ร่าง)ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสนับสนุนการเรียนการสอนสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพเด็กและผู้สูงอายุ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     23-02-2567 14:29:58      จำนวนผู้ชม  5

อ่านเพิ่มเติม


รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป   19-04-2567 10:22:13      จำนวนผู้ชม  2

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ มีความประสงค์รับบุคลากรที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษามาร่วมงานในตำแหน่ง...ตามเอกสาร   12-03-2567 11:24:04      จำนวนผู้ชม  6

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัญฑิต สาขาวิชาพิสิก์การแพทย์ รายละเอียดในเอกสาร   15-02-2567 14:02:34      จำนวนผู้ชม  6

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รับสมัครนักศึกษาทุกคณะ จำนวน 15 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและวัฒนธรรม กับ An Giang University (AGU) สาธารณรัฐนิยมเวียดนาม หรือ Student Cultural Exchange Program Between SRRU and AGU ระหว่างวันที่ 22-26 เมษายน 2567    15-02-2567 13:56:53      จำนวนผู้ชม  7

(แก้ไขเพิ่มเติม คร้งที่ 1) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ 018 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งวิชาการ โดยวิธีการสอบแข่งขัน   18-01-2567 10:30:27      จำนวนผู้ชม  29

อ่านเพิ่มเติม


อ่านเพิ่มเติม


รูปภาพ 1
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาธารณสุขศาสตร์

50

รูปภาพ 1
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยาเชิงสร้างสรรค์

37

รูปภาพ 1
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

เคมี

42

รูปภาพ 1
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

44

รูปภาพ 1
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวเตอร์

25

รูปภาพ 1
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

40

รูปภาพ 1
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

41

รูปภาพ 1
หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต

แพทย์แผนไทย

65

รูปภาพ 1
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

37

อ่านเพิ่มเติม