Image


รูปภาพ 1
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาธารณสุขศาสตร์

19/12/2566   จำนวนผู้ชม 50

รูปภาพ 1
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยาเชิงสร้างสรรค์

19/12/2566   จำนวนผู้ชม 37

รูปภาพ 1
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

เคมี

21/11/2566   จำนวนผู้ชม 42

รูปภาพ 1
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

21/11/2566   จำนวนผู้ชม 44

รูปภาพ 1
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวเตอร์

21/11/2566   จำนวนผู้ชม 25

รูปภาพ 1
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

21/11/2566   จำนวนผู้ชม 40

รูปภาพ 1
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

21/11/2566   จำนวนผู้ชม 41

รูปภาพ 1
หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต

แพทย์แผนไทย

20/11/2566   จำนวนผู้ชม 65

รูปภาพ 1
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

20/11/2566   จำนวนผู้ชม 37

รูปภาพ 1
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

ฟิสิกส์

20/11/2566   จำนวนผู้ชม 22

รูปภาพ 1
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

ธุรกิจการแปรรูปอาหาร

14/11/2566   จำนวนผู้ชม 15

รูปภาพ 1
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมีประยุกต์

10/11/2566   จำนวนผู้ชม 37