Image

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะ

view
1 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การใช้งานโปรแกรมจัดการเอกสาร Foxit PDF Editor pro 17/10/2566
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /share/public/index/newsmore.php on line 111
2 ประกาศรับสมัครนักศึกษาผู้มีผลงานหรือความสามารถดีเด่นเพื่อยกเว้นค่าธรรมเนียมทางการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2566 17/10/2566
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /share/public/index/newsmore.php on line 111
3 ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ 19/10/2566
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /share/public/index/newsmore.php on line 111
4 รับสมัครร่วมกิจกรรมชมรมถันยรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 02/11/2566
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /share/public/index/newsmore.php on line 111
5 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดทำประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการชำระเงินค่าลงทะเบียนโดยไม่มีค่าปรับ ประจำภาคการศึกษาที่2/2566 06/11/2566
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /share/public/index/newsmore.php on line 111
6 ประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ SRRU RUN &BIKE 2023 06/11/2566
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /share/public/index/newsmore.php on line 111
7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ผลงานแนวปฏิบัติที่ดี 15/11/2566
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /share/public/index/newsmore.php on line 111
41 ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีกำหนดจัดศูนย์สอบ CU-TEP ณ ห้องบันทายศรี ชั้น 3 อาคาร 44 ในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566 22/11/2566
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /share/public/index/newsmore.php on line 111
42 ประชาสัมพันธ์การสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชม (แนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป) 22/11/2566
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /share/public/index/newsmore.php on line 111
45 ประชาสัมพันธ์เอกสารแบบฟอร์มเพื่ออำนวนความสะดวกในงานด้านการต่างประเทศ ครั้งที่ 2 /2566 24/11/2566
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /share/public/index/newsmore.php on line 111
46 แจ้งมติที่ประชุมคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ คร้้งที่ 9/2566 24/11/2566
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /share/public/index/newsmore.php on line 111
50 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญเข้าร่วม KU BCG Ideation Challenge 2023 28/11/2566
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /share/public/index/newsmore.php on line 111
51 ประกาศ งดการเรียนการสอน นักศึกษาภาคปกติ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2566 29/11/2566
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /share/public/index/newsmore.php on line 111
52 แจ้งปิดการจราจรเพื่อดำเนินงานโครงการ SRRU OPEN HOUSE 29/11/2566
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /share/public/index/newsmore.php on line 111
53 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการโครงการกีฬาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 52 "ภูพานเกมส์" 06/12/2566
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /share/public/index/newsmore.php on line 111
60 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา 13/12/2566
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /share/public/index/newsmore.php on line 111
76 ขอเชิญเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์งานประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 62 ภายใต้หัวข้อ "ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความเป็นกลางทางคาร์บอน 18/12/2566
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /share/public/index/newsmore.php on line 111
80 สำนักงานอธิการบดี ส่งกำหนดการโครงการเสวนาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2566 20/12/2566
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /share/public/index/newsmore.php on line 111
83 สถาบันวิจัยและพัฒนา แจ้งประชาสัมพันธ์ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยตามกรอบประเด็นการวิจัย Food Valley ทุ่งกุลาร้องไห้ ปี2568 22/12/2566
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /share/public/index/newsmore.php on line 111
86 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอเชิญร่วมเสนอข้อเสนอโครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต (Upskill/Reskill) 04/01/2567
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /share/public/index/newsmore.php on line 111
91 อว.ขอประชาสัมพันธ์การขอรับทุนการศึกษาและทุนวิจัยของสหภาพยุโรบให้แก่ผู้สนใจหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 04/01/2567
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /share/public/index/newsmore.php on line 111
92 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ แจ้งปฏิทินการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปี 2567 05/01/2567
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /share/public/index/newsmore.php on line 111
104 จังหวัดสุรินทร์ ขอส่งข้อมูลการใช้งานแอปพลิเคชัน Air๔thai และเว็บไซต์ Air๔thai.pcd.go.th เพื่อพิจารณาใช้ประโยชน์ในการติดตามตรวจสอบสถานการณ์คุณภาพอากาศ และสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5ไมครอน 10/01/2567
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /share/public/index/newsmore.php on line 111
111 องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ณ อาคารอเนกประสงค์ (โดมช้าง) วันที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 12/01/2567
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /share/public/index/newsmore.php on line 111
156 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินท์ ให้นักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรมต้อนรับนักแสดงและเข้าชมการแสดง "งานเทศกาลแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 5-13 กุมภาพันธ์ 2567 08/02/2567
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /share/public/index/newsmore.php on line 111
173 กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ จัดการความรู้ "เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ" ในวันที่ 7 มีนาคม 2567 08.00-17.00 ณ ห้องประชุมอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง 27/02/2567
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /share/public/index/newsmore.php on line 111
174 กองพัฒนานักศึกษา แจ้งข้อเสนอของคณะกรรมการวิสามัญการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา 04/03/2567
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /share/public/index/newsmore.php on line 111
177 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นำส่งรายงานผลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานฯ 06/03/2567
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /share/public/index/newsmore.php on line 111
188 สำนักส่งเสริมและงานทะเบียน ขอประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมนิทรรศการและประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ดีเด่น ระดับเครือข่ายฯ ในวันที่ 4 เมษายน 2567 12/03/2567
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /share/public/index/newsmore.php on line 111
193 กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นำส่งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมโครงการ Intensive Academic Coures (IAC) การยกระดับและพัฒนาผลงานทางวิชาการและใบสมัครเข้าร่วมโครงการ สมัครภายใน วันที่ 18 มีนาคม 2567 12/03/2567
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /share/public/index/newsmore.php on line 111
194 หน่วยอนามัยและสุขาภิบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประชาสัมพันธ์และแจ้งความจำนงตรวจสุขภาพสิทธิข้าราชการและสิทธิประกันสังคมประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 08.00-12.00 ณ บริเวณหน้าอาคารหน่วยอนามัยและสุขาภิบาล ส่งชื่อภายในวันที่ 18 มีนาคม 2567 13/03/2567
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /share/public/index/newsmore.php on line 111
204 สำนักานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสรินทร์ ขอแจ้งนโยบายการบริหารจัดการขยะและขอความร่วมมือ 21/03/2567
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /share/public/index/newsmore.php on line 111
208 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จะเปิดระบบแจ้งขอสำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศีกษานี้ http://reg1.srru.ac.th 30 มีนาคม- 30 เษายน 2567 25/03/2567
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /share/public/index/newsmore.php on line 111
212 งานทะเบียนและวัดผล ขอนำประกาศมหาวิทยาลัยราขภัฏสุรินทร์ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา และการออกใบแทนหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ.2567 02/04/2567
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /share/public/index/newsmore.php on line 111
214 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ และร่วมประเพณีก่อเจดีย์ทราย ประจำปี 2567 วันที่ 6-7 เมษายน 2567 02/04/2567
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /share/public/index/newsmore.php on line 111
215 โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัย และเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ และนานาชาติครั้งที่ 14 ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 อาคาร 41 02/04/2567
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /share/public/index/newsmore.php on line 111
230 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมและสอบสมรรถนะดิจิทัลแบบออนไลน์ ครั้งที่ 2 สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้เข้าสอบ สอบไม่ผ่าน หรือผู้ที่จะแจ้งสำเร็จการศึกษาในปี 2567 อบรม 16 มิถุนายน 2567 08.30-16.30 น. ผ่าน Youtube สอบสมรรถนะดิจิทัลแบบออนไลน์ 19 มิถุนายน 2567 08.30-15.00 น. ผ่านระบบ e-Testing 23/04/2567
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /share/public/index/newsmore.php on line 111
236 ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 02/05/2567
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /share/public/index/newsmore.php on line 111
238 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วม โครงการจัดการความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย เพื่อค้นหาแนวปฏบัติที่ดี ส่งผลงานในรูปแบบเอกสารพร้อมไฟล์ผลงาน มายังสำนักศิลปะวัฒธรรม อาคาร38 ชั้น1 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 13/05/2567
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /share/public/index/newsmore.php on line 111
239 ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 13/05/2567
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /share/public/index/newsmore.php on line 111
240 สภาคณาจารย์ และข้าราชการ มหวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอเชิญประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากร ประชุมเพื่อรับฟังการบรรยายพิเศษ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เนื่องในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏุสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2567 13/05/2567
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /share/public/index/newsmore.php on line 111
244 หน่วยอนามัยและสุขาภิบาล กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอประชาสัมพันธ์และแจ้งรายชื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพ(ฟรี) แจ้งรายชื่อภายใน 27 พฤษภาคม 2567 21/05/2567
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /share/public/index/newsmore.php on line 111
254 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอเรียนเชิญอาจารย์ที่สอนวิชา GE เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเข้าใช้งานแพลตฟอรืมทางการศึกษาออนไลน์ Skill UP ในวันที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องบันทายศรี ชั้น 3 อาคาร 44 06/06/2567
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /share/public/index/newsmore.php on line 111
267 กองพัฒนาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จะดำเนินการขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2568 ของนักศึกษาที่เกิดในปี 2547 โดยจะเริ่มดำเนินการรับเอกสารการขอผ่อนผันได้ ระหว่างวันที่ 1 พค 2567 - 31 มค.2568 19/06/2567
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /share/public/index/newsmore.php on line 111
268 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ขอสำรวจรายชื่อผู้ที่มีความประสงค์เป็นกรรมการสมทบพิจารณารายงานโครงวิจัยของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2567 19/06/2567
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /share/public/index/newsmore.php on line 111
269 กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิยและนวัตกรรม ประจำปี พ.ศ.2567 19/06/2567
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /share/public/index/newsmore.php on line 111
270 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2โครงการทนทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชกัฎสุรินทร์ ระยะ 5 ปี(พ.ศ.2566-2570)ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ.พ.ศ.2568 ส่งแบบตอนรับภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 19/06/2567
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /share/public/index/newsmore.php on line 111