Image

ข่าวรับสมัคร

view
8 ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ 19/10/2566
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /share/public/index/newsmore.php on line 111
64 รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งอาตารย์ 18/12/2566
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /share/public/index/newsmore.php on line 111
105 รับสมัครบุุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครระหว่างวันที่ 22 มกราคม 2567 - 16 กุมภาพันธ์ 2567 11/01/2567
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /share/public/index/newsmore.php on line 111
106 รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งวิชาการ 11/01/2567
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /share/public/index/newsmore.php on line 111
112 บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด เปิดรับเพื่อคัดเลือกบัญฑิตจากสาขาวิชาชีพต่าง ๆ บรรจุเป็นพนักงานสังกัดหน่วยงานต่าง ๆ ณ สำนักงานใหญ่กรุงเทพ รายละเอียดในเอกสาร 13/01/2567
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /share/public/index/newsmore.php on line 111
120 (แก้ไขเพิ่มเติม คร้งที่ 1) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ 018 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งวิชาการ โดยวิธีการสอบแข่งขัน 18/01/2567
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /share/public/index/newsmore.php on line 111
160 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รับสมัครนักศึกษาทุกคณะ จำนวน 15 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและวัฒนธรรม กับ An Giang University (AGU) สาธารณรัฐนิยมเวียดนาม หรือ Student Cultural Exchange Program Between SRRU and AGU ระหว่างวันที่ 22-26 เมษายน 2567 15/02/2567
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /share/public/index/newsmore.php on line 111
161 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัญฑิต สาขาวิชาพิสิก์การแพทย์ รายละเอียดในเอกสาร 15/02/2567
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /share/public/index/newsmore.php on line 111
189 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ มีความประสงค์รับบุคลากรที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษามาร่วมงานในตำแหน่ง...ตามเอกสาร 12/03/2567
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /share/public/index/newsmore.php on line 111
225 รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 19/04/2567
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /share/public/index/newsmore.php on line 111
258 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง 13-21 มิถุนายน 2567 ณ ห้องกองบริหารงานบุคคล อาคาร 31 12/06/2567
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /share/public/index/newsmore.php on line 111