Image


รูปภาพ 1

ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมงาน "มหัศจรรย์วิทยาศาสตร์ เชื่อมั่น ก้าวไกล ก้าวอย่างมั่นใจไปกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์” รายละเอียดเพิ่มเติม

10/07/2567

รูปภาพ 1

น้อมหัตถาวันทาครู ผูกข้อยอแขนโฮมขวัญ้อง วันที่ 11 กรกฎาคม 2567

09/07/2567

รูปภาพ 1

ยินดีต้องรับนักศึกษาใหม่ อินทนิล ช่อที่ 51

05/06/2567

รูปภาพ 1

ขอแสดงความยินดี

21/05/2567

รูปภาพ 1

-

02/04/2567

รูปภาพ 1

รับสมัครนักศึกษา

01/04/2567

รูปภาพ 1

Time Line การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยแต่ละทุน

04/03/2567

รูปภาพ 1

เปิดร้บสมัครนักศึกษาใหม่

25/01/2567

รูปภาพ 1

ยินดีต้องรับ อาจารย์ ดร.ภัทรพล โพนไพรสันต์ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพเด็กและผู้สูงอายุ

01/02/2567

รูปภาพ 1

เปิดรับสมัคร รอบ 2

28/12/2566

รูปภาพ 1

สวัสดีปีใหม่ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยุทธ คงอินทร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

27/12/2566

รูปภาพ 1

ขอแสดงความยินดี อาจารย์ปิยรัตน์ มีแก้ว อาจารย์ประจำหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา เนื่องในโอกาสสภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

14/12/2566