Image

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

1 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีพุทธศักราช 2566 ณ วัดบึง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 19/10/2566
2 ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานประชุมวิชาการทฤษฎีจำนวนและการประยุกต์ ประจำปี2567 ณ คณะวิทยาศาสตร๋ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ 13-14 มิถุนายน 2567 19/10/2566
3 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำเดือน ตุลาคม 2566 06/11/2566
4 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญกฐินสามัคคี "นนทรีราชพฤกษ์" มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 07/11/2566
5 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง เทคนิคการสร้างสรรค์นวัตกรรมการให้บริการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในระบบการศึกษาไทย วันที่ 15 ธันวาคม 2566 07/11/2566
6 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานเลขานุการสภาการศึกษา ประจำปี2566 07/11/2566
7 เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ "สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (A Lifelong Learning Society) ผ่านความร่วมมือระดับเมืองและการประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยประเทศสวีเดน ระหว่างวันที่ 26พฤศจิกายน -2 ธันวาคม 2566 07/11/2566
8 จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับหน่วยงานรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ได้กำหนดจัดงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 16-27 พฤศจิกายน 2566 07/11/2566
9 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์ จัดโครงการการรับแลกคืน-จ่ายแลกเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน ซึ่งจัดในงานมหัศจรรย์ งานช้างจังหวัดสุรินทร์ 07/11/2566
10 ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One stop Service) ครบจบในแอปพลิเคชั้น "ทางรัฐ" 07/11/2566
11 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการนำเกณฑ์ AUN-QA ไปปฏิบัติ (Technicues for Aun-QA in Action วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2566 10/11/2566
12 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "น้อมรำลึกพ่อหลวงไทย ร่วมใจเชิดชูวัฒนธรรม 10/11/2566
13 ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2566 รายละเอียดในเอกสาร 10/11/2566
14 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา เข้าร่วมชมงานนิทรรศการ Chinese Teaching Internationsl (CTI) 10/11/2566
15 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนครราชสีมา จัดประชุมวิชาการ "The 6th Asian Pacific Conference on Plant Microbe Symbiosis and Nitrogen Fixation" ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2567 จังหวัดเชียงใหม่ 13/11/2566
16 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความก้าวหน้าทางด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย ในวันที่ 25-26 มกราคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 14/11/2566
17 สำนักงานวิจัยแห่งชาติ เชิญร่วมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ในวันที่ 29-31 มกราคม 2567 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ 14/11/2566
18 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Chiang Mai Winter Science Camp ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2566 สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ ตามเอกสาร 14/11/2566