Image

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความก้าวหน้าทางด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย ในวันที่ 25-26 มกราคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2566-11-13T17:00:00.000Z
<