ปรัญญา พันธกิจ วิสัยทัศน์

ปรัญญา

ปรัชญา "สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น"

ปณิธาน "เสริมสร้างคุณธรรม เป็นเลิศทางวิชาการ งานวิจัยนวัตกรรมเด่น เน้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่น"

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและมีความเป็นเลิศด้านวิชาการ มีสมรรถนะที่ตลาดแรงงานต้องการ

2. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

3. ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี น้อมนำแนวพระราชดำริ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

4. บริหารจัดการคณะให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล

5. พัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับทุกภาคส่วน

วิสัยทัศน์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ สร้างนวัตกรรมบนฐานการวิจัย เพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

คณะวิทย์ฯ

Social Links