ปรัญญา พันธกิจ วิสัยทัศน์

ทุก ๆ ปี บคุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะมีการระดมสมอง เพื่อกำหนด ปรับปรุง และวางแผน ปรัญญา พันธกิจ วิสัยทัศน์ เพื่อกำหนดทิศทางและ นำพาองค์กรสู่เป้าหมาย

ปรัญญา

ปรัชญา "สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น"

ปณิธาน "เสริมสร้างคุณธรรม ชี้นำคุณภาพชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"

พันธกิจ

1. ให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง

2. ทำการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และสามารถบูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่น

3. ให้บริการวิชาการ พัฒนาบุคลากรของท้องถิ่นและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่ชุมชน

4. ทำนุบำรุง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5. ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มีศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรมตามความต้องการของท้องถิ่น พัฒนางานวิจัย ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สืบสานศิลปวัฒนธรรม บูรณาการภูมิปัญญา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

คณะ วิทย์ฯ