งานพัฒนานักศึกษา

กิจกรรม การพัฒนาสวนหลังบ้าน เพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน Read more


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

กิจกรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ (หญ้าแฝก) Read more


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

กิจกรรม การเตรียมพื้นที่ปลูกสมุนไพรสู่แหล่งเรียนรู้สมุนไพรชุมชน Read more


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

กิจกรรม การเตรียมสมุนไพรเพื่อการแปรรูปและการเเปรรูปผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน Read more


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

กิจกรรม การเเปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเเละการขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน Read more


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

คณะวิทย์ฯ

Social Links