โครงสร้างการบริหาร • คณบดี

  คณบดี

  คณบดีพึงมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความ สามารถในการวางแผนและขับเคลื่อนแผนจนเกิดผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนา ส่วนงานได้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย คณบดีเป็นผู้นำทาง วิชาการ ที่มีทักษะในด้านการบริหารจัดการ มีความสามารถในการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ดี


 • คณะกรรมการ

  คณะกรรมการ

  คณะกรรมการต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะประกอบด้วย

  คณะกรรมการบริหาร

  คณะกรรมการประจำคณะ

  คณะกรรมการประกันคุณภาพ


 • รองคณบดี

  รองคณบดี

  รองคณบดีมีอำนาจหน้าที่ตามที่คณบดีมอบหมาย เป็นผู้ช่วยปฏิบัติการ และรองคณะบดีสามารถเป็นผู้แทนในกิจการทั่วไปของคณะได้


 • สำนักงานคณบดี

  สำนักงานคณบดี

  มีหน้าที่ให้บริการและสนับสนุนการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของคณะฯ


 • ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

  ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

  ทำหน้าที่กลั่นกรองข้อมูลจาก สาขาครุศาสตรบัณฑิตเคมี, สาขาครุศาสตรบัณฑิตฟิสิกส์, สาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิตสถิติประยุกต์, สาขาครุศาสตรบัณฑิตคณิตศาสตร์, สาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอร์, สาขาครุศาสตรบัณฑิตชีววิทยา, สาขาครุศาสตรบัณฑิตคอมพิวเตอร์, สาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิตเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาครุศาสตรบัณฑิตวิทยาศาสตร์, สาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิตเคมี, สาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิตชีววิทยา ก่อนที่จะนำเสนอต่อคณบดี และผู้บริหารระดับสูงกว่า


 • ภาควิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อม

  ภาควิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อม

  ทำหน้าที่กลั่นกรองข้อมูลจาก สาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาธารณสุขศาสตร์,สาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิตการส่งเสริมสุขภาพเด็กและผู้สูงอายุ, แพทย์แผนไทยบัณฑิตการแพทย์แผนไทย, สาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิตคณิตศาสตร์, สาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิตวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, สาขาครุศาสตรบัณฑิตคหกรรมศาสตร์, สาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ก่อนที่จะนำเสนอต่อคณบดี และผู้บริหารระดับสูงกว่า

คณะวิทย์ฯ

Social Links