โครงสร้างการบริหาร • คณบดี

  คณบดี

  คณบดีพึงมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความ สามารถในการวางแผนและขับเคลื่อนแผนจนเกิดผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนา ส่วนงานได้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย คณบดีเป็นผู้นำทาง วิชาการ ที่มีทักษะในด้านการบริหารจัดการ มีความสามารถในการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ดี


 • คณะกรรมการ

  คณะกรรมการ

  คณะกรรมการต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะประกอบด้วย

  คณะกรรมการบริหาร

  คณะกรรมการประจำคณะ

  คณะกรรมการประกันคุณภาพ


 • รองคณบดี

  รองคณบดี

  รองคณบดีมีอำนาจหน้าที่ตามที่คณบดีมอบหมาย เป็นผู้ช่วยปฏิบัติการ และรองคณะบดีสามารถเป็นผู้แทนในกิจการทั่วไปของคณะได้


 • สำนักงานคณบดี

  สำนักงานคณบดี

  มีหน้าที่ให้บริการและสนับสนุนการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของคณะฯ


 • ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

  ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

  ทำหน้าทีกลั่นกรองข้อมูลก่อนที่จากสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ก่อนที่จะนำเสนอต่อคณบดี และผู้บริหารระดับเหนือกว่า


 • ภาควิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อม

  ภาควิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อม

  ทำหน้าทีกลั่นกรองข้อมูลก่อนที่จากสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ก่อนที่จะนำเสนอต่อคณบดี และผู้บริหารระดับเหนือกว่า

คณะวิทย์ฯ

Social Links