...
ประกาศผู้มีสิทธิ์ลำดับสำรองเข้าทำสัญญา เพื่อจ้างเหมายกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)เพิ่มเติม
ทำสัญญาวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุม อว.ส่วนหน้า จังหวัดสุรินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
เอกสารประกาศ -> https://drive.google.com/file/d/1G7QiqCNIWTtK0rwm0FGWeE5rDpiSGVoP/view
© คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์