...
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อทำสัญญาจ้างเหมาบริการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (1ต 1ม)
ทำสัญญา วันที่ 11 กันยายน 2564
สถานที่ทำสัญญา->https://drive.google.com/file/d/18UDtUAwOouWmD6mMcvUuN5Zq_KNDw2VQ/view
© คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์