Thursday, May 25, 2017

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ตั้งอยู่ที่เลขที่  186  หมู่ที่  1  ถนนสุรินทร์-ปราสาท  ตำบลนอกเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์ 32000 โดยมีสำนักงานคณบดีตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โทรศัพท์ และโทรสาร หมายเลข 0 4452 1393 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของคณะสามารถสืบค้นได้ที่ https://science.srru.ac.th  อีเมล science.srru@gmail.com

ข่าวล่าสุด

🔔 เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันที่ 20-26 พฤษภาคม 2560 🔔🔔 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีความยินดีเปิดรับนักศึกษารอบเพิ่มเติม https://goo.gl/UiLUZD น้อง ๆ นักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อกับคณะวิทย์ฯของเรา สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตามแผนที่นี้เลยค่ะ https://goo.gl/maps/BTKNWFiq9xs