ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม

47

สมาคมส่งเสริมการวิจัย

จัดฝึกอบรมหลักสูตร

“เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย และ ชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัย”

“เชิงนวัตกรรม เพื่อให้ได้รับทุน”

(ทางด้านสังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์)

วันที่ 11 -13 กรกฎาคม 2561 (รวม 3วัน )

ณ. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) อาคาร วช. 1 ชั้น 1 ห้องประชุม ศ.ดร.สง่า สรรพศรี

ส่งรายชื่อบุคลกรเข้าฝึกอบรม