แจ้ง ประฏิทินการประเมิน/ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ/แบบรายงานการปฏิบัติราชการสายวิชาการ/คู่มือการประเมิน

619
  1. ปฏิทินการประเมินการปฏิบัติงานอาจารย์ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย

2. ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ

3. แบบรายงานการปฏิบัติราชการสายวิชาการ

4. คู่มือการประเมิน

5. คู่มือสมรรถนะข้าราการพลเรือนในอุดมศึกษา