มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2561 เรื่องการลดกระดาษ

76

IMG_20171129_0001_page1_image1