ประกาศชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเลือกสรรกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ประจำมหาวิทยาลัย ซึ่งเลือกจากข้าราชการ

31

IMG_20171109_0006_001