ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและวิธีการสำหรับพนักงานราชการเข้าสู่ตำแหน่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

37

IMG_20171011_0003_001 IMG_20171011_0004_001 IMG_20171011_0005_001