แนวปฏิบัติที่ดีจากการจัดการความรู้ เรื่อง”การส่งเสริมและพัฒนาคณาจารย์ด้านการทำผลงานทางวิชาการ”

44

1_001แนวปฏิบัติที่ดีจากการจัดการความรู้

เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.