การประกวดเพื่อชิงรางวัลสิ่งแวดล้อมนานาชาติ “EcoWorld” ประจำปี 2017

42

สถาบัน Russia Academy of Natural Sciences(RANS) ประเทศรัสเซีย ได้เปิดโอกาสให้บุคคลที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเพื่อชิงรางวัลสิ่งแวดล้อมนานาชาติ  การประกวดดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการดำเนินกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนในศตวรรษที่ 21 โดยรางวัลดังกล่าวแบ่งออกเป็น 6 ประเภท

ได้แก่

  1. นโยบายด้านนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม
  2. การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ความตระหนักและวัฒนธรรม
  3. การพัฒนาสิ่งเเวดล้อม เทคโนโลยีการอนุรักษ์ทรัพยากรและเทคโนโลยีของเหลือเป็นศูนย์ (Zero Waste)
  4. สินค้าที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและผลิตภัณฑ์อาหาร
  5. นิเวศวิทยาและสุขภาพประชากร
  6. การสงวนความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิประเทศ

ผู้ใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่ www.raen.info หรือ

รายละเอียดเพิ่มเติม : บันทึกข้อความ