ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ของภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2560 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ)

173

Image (45) Image (46) Image (47) Image (48) Image (49) Image (50) Image (51) Image (52) Image (53) Image (54)