ขอเชิญเข้าร่วมโครงการทบทวนความรู้และทักษะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (สำหรับผู้ที่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรมาแล้ว) วันที่ 16 มีนาคม 2560

80

ด้วยงานบริการวิชาการร่วมกับงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะจัดโครงการทบทวนความรู้และทักษะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (สำหรับผู้ที่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรมาแล้ว) ในวันที่ 16 มีนาคม 2560   เวลา 12.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหม่ อาคารเอนกประสงค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    เพื่อทบทวนความรู้และเสริมศักยภาพของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ให้พร้อมสำหรับการประเมินฯ ในปีการศึกษา 2559

*ดาวน์โหลดเอกสารแนบ