กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะ การผลิตสื่อนำเสนอและการจัดทำโปสเตอร์ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

128

วันที่ 7-8 มกราคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 29 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
DSC_0131DSC_0124DSC_0006DSC_00051 DSC_0076 DSC_0079 DSC_0087 DSC_0093 DSC_0115 DSC_0130 DSC_0133DSC_0011 DSC_0024 DSC_0029 DSC_0058 DSC_0123 DSC_0147 DSC_0151