กิจกรรมสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม ProShow Producer

143

วันที่ 24-25 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  29102 ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อาคาร 29DSC_0001 DSC_0002 DSC_0003 DSC_0004 DSC_0005 DSC_0006 DSC_0014 DSC_0015 DSC_0016 DSC_0017 DSC_0023 DSC_0024 DSC_0025 DSC_0026 DSC_0054 DSC_0055 DSC_0057 DSC_0060 DSC_0063 DSC_0064 DSC_0066 DSC_0070 DSC_0071 DSC_0072 DSC_0077 DSC_0085 DSC_0087 DSC_0104 DSC_0106 DSC_0115 DSC_0116 DSC_0118 DSC_0124 DSC_0125 DSC_0126 DSC_0127 DSC_0129 DSC_0132 DSC_0133 DSC_0140