ประชุมเพื่อดำเนินการเลือกกรรมการสภาวิชาการ

76

ประชุมเพื่อเลือกกรรมการสภาวิชาการ ตามมาตรา 20(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ประกอบนัยตามความในข้อ 6 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ. 2547 ในวันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุม 29101 อาคาร 29

-1 -2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24