ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฉบับที่ 270/2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาฯ

552

ดาวน์โหลดเอกสาร

  1. ประกาศการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2559
  2. ปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
  3. แบบประเมินผลการปฏบัติราชการ (แบบรายงานการประเมินตนเอง) *แก้ไขล่าสุด
  4. แบบลงนามข้อตกลง *แก้ไขล่าสุด

IMG_20160922_0001IMG_20160923_0001 IMG_20160923_0002