Tuesday, August 21, 2018

ข่าวล่าสุด

สมาคมส่งเสริมการวิจัย จัดฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย และ ชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัย” “เชิงนวัตกรรม เพื่อให้ได้รับทุน” (ทางด้านสังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์) วันที่ 11 -13 กรกฎาคม 2561 (รวม 3วัน ) ณ. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) อาคาร วช. 1 ชั้น 1 ห้องประชุม ศ.ดร.สง่า สรรพศรี ส่งรายชื่อบุคลกรเข้าฝึกอบรม