Wednesday, December 13, 2017
ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

ปฏิทินการประเมินการปฏิบัติงานอาจารย์ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย 2. ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ 3. แบบรายงานการปฏิบัติราชการสายวิชาการ 4. คู่มือการประเมิน  คำนำคู่มือการประเมิน คู่มือแนวปฏิบัติประเมิน เอกสารอ้างอิงคู่มือ 5. คู่มือสมรรถนะข้าราการ/พนักงานมหาวิทยาลัย