...

ภาพกิจกรรม   Click me
โครงการอบรมค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๖ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วันที่ 21 มกราคม 2566
more
โครงการอบรมค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๖ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
more
โครงการอบรมค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๖ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๔ โรงเรียนรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
more
โครงการอบรมค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๖ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
more
โครงการอบรมค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๖ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๒ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
more