ผลงานวิจัยตีพิมพ์ 113 บทความ


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ทั้งสิ้น 113 บทความ และคณะฯ ยังคงสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาองค์ความรู้ อย่างต่อเนื่อง เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ โดยมีการตีพิมพ์เผยแพร่ ดังนี้


คณะ วิทย์ฯ