มี 14 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 •  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.​ ๒๕๖๑
 •  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.​๒๕๕๙
 •  กฎบัตรการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 •  กฎกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๘
 •  ประกาศกระทรวงศึ กษาธิการ เรื่อง การแบงส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พ.ศ. ๒๕๔๙
 •  พรบ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่3) พศ ๒๕๕๙
 •  พรบ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พศ ๒๕๔๗
 •  พรบมหาวิทยาลัยราชภัฏ พศ ๒๕๔๗
 •  พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (ฉบับที่ ๒) พศ ๒๕๕๖
 •  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย การเก็บและจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษาเพื่อจัดการศึกษาภาคปกติ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2547
 •  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งอธิการบดีและรองอธิการบดีซึ่งไม่เป็นข้าราชการฯ พ.ศ. 2559
 •  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560
 •  พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562
 •  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฉบับที่ 317/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์ ข้อกำหนดเพิ่มเติม อัตราการยืมเงินราชการ

คณะ วิทย์ฯ