บุคลากร อาจารย์

...

อ.อรุณธิดา สีเชียงหา

อาจารย์ประจำสาขาวิชา ค.บ.คณิตศาสตร์

...

ผศ.จุรี สุวรรณศรี

อาจารย์ประจำสาขาวิชา ค.บ.คณิตศาสตร์

...

อ.ดร.วิภาวดี มูลไชยสุข

อาจารย์ประจำสาขาวิชา ค.บ.คณิตศาสตร์

...

อ.ดร.ประฎิชญา สร้อยจิตร

อาจารย์ประจำสาขาวิชา ค.บ.คณิตศาสตร์

...

อ.พนิดา คำแปล

อาจารย์ประจำสาขาวิชา ค.บ.คณิตศาสตร์

...

ผศ.ไพรเวช งามสอาด

อาจารย์ประจำสาขาวิชา ค.บ.คอมพิวเตอร์

...

ผศ.ปรียา งามสอาด

อาจารย์ประจำสาขาวิชา ค.บ.คอมพิวเตอร์

...

อ.ดร.ศิริลักษณ์ หวังชอบ

อาจารย์ประจำสาขาวิชา ค.บ.คอมพิวเตอร์

...

ผศ.เยาวมาลย์ วงศ์ณรัตน์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา ค.บ.คอมพิวเตอร์

...

อ.ดร.วัจนารัตน์ ควรดี

อาจารย์ประจำสาขาวิชา ค.บ.คอมพิวเตอร์

...

อ.กัญญาณี สมอ

อาจารย์ประจำสาขาวิชา ค.บ.คอมพิวเตอร์

...

อ.ดร.กนกวรรณ ยันตะบุศย์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา ค.บ.เคมี

...

ผศ.ดร.ภัชญา เสาเวียง

อาจารย์ประจำสาขาวิชา ค.บ.เคมี

...

ผศ.สมพร จันทมัตตุการ

อาจารย์ประจำสาขาวิชา ค.บ.เคมี

...

อ.ประภัสสร บัวนาค

อาจารย์ประจำสาขาวิชา ค.บ.เคมี

...

อ.วีรญา สิงคนิภา

อาจารย์ประจำสาขาวิชา ค.บ.เคมี

...

อ.กัญญารัตน์ บุญสมวงค์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา ค.บ.เคมี

...

ผศ.ดร.กชนิภา อุดมทวี

อาจารย์ประจำสาขาวิชา ค.บ.ชีววิทยา

...

อ.ดร.น้องนุช สารภี

อาจารย์ประจำสาขาวิชา ค.บ.ชีววิทยา

...

ผศ.ดร.โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา ค.บ.ชีววิทยา

...

อ.จุฑามาส อยู่มาก

อาจารย์ประจำสาขาวิชา ค.บ.ชีววิทยา

...

อ.ปิยรัตน์ มีแก้ว

อาจารย์ประจำสาขาวิชา ค.บ.ชีววิทยา

...

อ.ประยุทธ คงอินทร์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา ค.บ.ฟิสิกส์

...

ผศ.ดร.วัชรานนท์ จุฑาจันทร์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา ค.บ.ฟิสิกส์

...

ผศ.ดร.ชูจิต สาระภาค

อาจารย์ประจำสาขาวิชา ค.บ.ฟิสิกส์

...

อ.ลำพูน เหลาราช

อาจารย์ประจำสาขาวิชา ค.บ.ฟิสิกส์

...

อ.ดร.จุฑาพล จำปาแถม

อาจารย์ประจำสาขาวิชา ค.บ.ฟิสิกส

...

อ.ประทีป ดวงแว่ว

อาจารย์ประจำสาขาวิชา ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป

...

อ.นภาพร แข่งขัน

อาจารย์ประจำสาขาวิชา ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป

...

อ.นิชาภา เฉตระการ

อาจารย์ประจำสาขาวิชา ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป

...

ผศ.ดร.นันทิญา มณีโชติ

อาจารย์ประจำสาขาวิชา ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป

...

อ.รพีพล อินสุพรรณ

อาจารย์ประจำสาขาวิชา ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป

...

อ.ดร.เนาวรัตน์ กองคำ

อาจารย์ประจำสาขาวิชา วท.บ.เคมี

...

อ.ดร.สุขใจ สมพงษ์พันธุ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา วท.บ.เคมี

...

ผศ.ดร.พงษ์ธิพันธ์ ผึ่งผาย

อาจารย์ประจำสาขาวิชา วท.บ.เคมี

...

ผศ.ดร.อรนุช นาคชาติ

อาจารย์ประจำสาขาวิชา วท.บ.เคมี

...

อ.วิสิทธิ์ มนทอง

อาจารย์ประจำสาขาวิชา วท.บ.เคมี

...

อ.ดร.เฉลา สำราญดี

อาจารย์ประจำสาขาวิชา วท.บ.ชีววิทยา

...

รศ.ดร.กฤษณ์ ปิ่นทอง

อาจารย์ประจำสาขาวิชา วท.บ.ชีววิทยา

...

ผศ.ดร.นิภาศักดิ์ คงงาม

อาจารย์ประจำสาขาวิชา วท.บ.ชีวิทยา

...

ผศ.ดร.สยาม ระโส

อาจารย์ประจำสาขาวิชา วท.บ.ชีววิทยา

...

อ.ดร.คุณภัทร ศรศิลป์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา วท.บ.ชวิทยา

...

อ.นพรัตน์ โพธิ์สิงห์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์

...

อ.วีระชัย บุญปก

อาจารย์ประจำสาขาวิชา วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์

...

อ.ดร.ธงชัย เจือจันทร์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์

...

อ.สุวัฒน์ กล้วยทอง

อาจารย์ประจำสาขาวิชา วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์

...

ผศ.ดร.วาฤทธิ์ นวลนาง

อาจารย์ประจำสาขาวิชา วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์

...

อ.เอกธนัช เหลืองศิริวรรณ

อาจารย์ประจำสาขาวิชา วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร

...

อ.ฐิตาภรณ์ นิลวรรณ

อาจารย์ประจำสาขาวิชา วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร

...

อ.ดร.สุกัญญา สมพร้อม

อาจารย์ประจำสาขาวิชา วท.บ.คณิตศาสตร์

...

ผศ.ปิยะณัฐ พวงจำปา

อาจารย์ประจำสาขาวิชา วท.บ.คณิตศาสตร์

...

อ.ดร.อำพล เลี้ยงพรม

อาจารย์ประจำสาขาวิชา วท.บ.คณิตศาสตร์

...

อ.ดร.โกสุมภ์ จันทร์แสงกระจ่าง

อาจารย์ประจำสาขาวิชา วท.บ.คณิตศาสตร์

...

ผศ.ธีระพันธ์ จอดนอก

อาจารย์ประจำสาขาวิชา วท.บ.คณิตศาสตร์

...

อ.จักราวุธ สิทธิพรมมา

อาจารย์ประจำสาขาวิชา วท.บ.สถิติประยุกต์

...

ผศ.ดร.เสาวณิต รัตนรวมการ

อาจารย์ประจำสาขาวิชา วท.บ.สถิติประยุกต

...

อ.ศิริกุล อัมพะวะสิริ

อาจารย์ประจำสาขาวิชา ค.บ.คหกรรมศาสตร์

...

อ.รัชวรรณ จันทเขต

อาจารย์ประจำสาขาวิชา ค.บ.คหกรรมศาสตร

...

อ.ดร.นวรัตน์ พัวพันธ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา ค.บ.คหกรรมศาสตร

...

อ.ดวงศิริ ดวงแว่ว

อาจารย์ประจำสาขาวิชา ค.บ.คหกรรมศาสตร

...

อ.นลินทิพย์ มากเขียว

อาจารย์ประจำสาขาวิชา ค.บ.คหกรรมศาสตร

...

อ.นภา วงษ์ศรี

อาจารย์ประจำสาขาวิชา วท.บ.สาธารณสุขศาสตร์

...

ผศ.กัญญา กิ่งจันทร์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา วท.บ.สาธารณสุขศาสตร์

...

ผศ.นราวุธ สินสุพรรณ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา วท.บ.สาธารณสุขศาสตร์

...

ผศ.สุรีรัตน์ สืบสันต์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา วท.บ.สาธารณสุขศาสตร์

...

อ.ชาตรี เชิดนาม

อาจารย์ประจำสาขาวิชา วท.บ.สาธารณสุขศาสตร์

...

อ.ดร.วิภาดา พนากอบกิจ

อาจารย์ประจำสาขาวิชา วท.บ.สาธารณสุขศาสตร์

...

อ.จีระเดช อินทเจริญศานต์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา วท.บ.การส่งเสริมสุขภาพเด็กและผู้สูงอายุ

...

อ.ดร.สุธีรา อินทเจริญศานต์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา วท.บ.การส่งเสริมสุขภาพเด็กและผู้สูงอาย

...

ผศ.สุจิตรา ผิวสว่าง

อาจารย์ประจำสาขาวิชา วท.บ.การส่งเสริมสุขภาพเด็กและผู้สูงอาย

...

อ.ไพลิน อำไพ

อาจารย์ประจำสาขาวิชา วท.บ.การส่งเสริมสุขภาพเด็กและผู้สูงอาย

...

อ.วิทยา จันตุ

อาจารย์ประจำสาขาวิชา วท.บ.การส่งเสริมสุขภาพเด็กและผู้สูงอาย

...

อ.จุฑามาส ขุมทอง

อาจารย์ประจำสาขาวิชา วท.บ.การส่งเสริมสุขภาพเด็กและผู้สูงอาย

...

อ.อาทิตย์ ลีประโคน

อาจารย์ประจำสาขาวิชา พท.บ.การแพทย์แผนไทย

...

อ.โชติกา เทียบคำ

อาจารย์ประจำสาขาวิชา พท.บ.การแพทย์แผนไทย

...

ผศ.อัมพาพรรณ พงศ์ผลาดิสัย

อาจารย์ประจำสาขาวิชา พท.บ.การแพทย์แผนไทย

...

อ.จันทร์เพ็ญ ธรรมพร

อาจารย์ประจำสาขาวิชา พท.บ.การแพทย์แผนไทย

...

อ.ดาวินี ชิณวงศ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา พท.บ.การแพทย์แผนไทย

...

อ.ณัฏฐกวี บุญวิจิตร

อาจารย์ประจำสาขาวิชา พท.บ.การแพทย์แผนไทย

...

ผศ.ดร.ภัทราภรณ์ แก้วกูล

อาจารย์ประจำสาขาวิชา วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

...

ผศ.ดร.กฤช ตรองจิตต์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

...

อ.ดร.รัสรินทร์ ฉัตรทองพิศุทธิ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

...

อ.ดร.ฤทัยภักดิ์ ชาญศรี

อาจารย์ประจำสาขาวิชา วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

...

ผศ.อภิชากร ดวงแขเพ็ญศิริกุล

อาจารย์ประจำสาขาวิชา วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

...

ผศ.ดร.วรรธนะชัย ปฐมสิริวงศ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

...

ผศ.ดร.ประดับ เรียนประยูร

อาจารย์ประจำสาขาวิชา วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

...

อ.ดร.ยุพเยาว์ โตคีรี

อาจารย์ประจำสาขาวิชา วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

...

ผศ.ดร.อำนวย วัฒนกรสิริ

อาจารย์ประจำสาขาวิชา วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

...

อ.ดวงตา โนวาเชค

อาจารย์ประจำสาขาวิชา วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

...

อ.ดร.ชวนพิศ จารัตน์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

...

ผศ.ดร.ทองอินทร์ ไหวดี

อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

...

ผศ.ดร.วาสนา แก้วหล้า

อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

...

อ.ดร.อรุณชัย ตั้งเจริญบำรุงสุข

อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

...

อ.วิกรม วรรณสุทธิ์

อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

...

อ.ประภัสรา ศิริขันธ์แสง

ลาศึกษาต่อ

...

อ.เอกราวี คำแปล

ลาศึกษาต่อ

คณะวิทย์ฯ

Social Links