บุคลากร

...

นายณัฐพงษ์ มิถุนดี

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

...

นางสาวอัมพร โด่งดี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

...

นางเสาวภา จารัตน์

พนักงานพิมพ์

...

นางเพ็ญศรี รุ่งเรือง

นักวิชาการศึกษา

...

นางสาวนงค์นภา สวยรูป

นักวิชาการศึกษา

...

นางสาวพรเพ็ญ แข่งขัน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

...

นางสาวโชติกา บัวสอน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

...

นางสาวจันทร์ทิพย์ ถนัดเพิ่ม

นักวิชาการศึกษา

...

นายนภจร พรบุญ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

...

นายณัฐพงษ์ กมลบูรณ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

...

นายวิกรม สุนทรารักษ์

นักประชาสัมพันธ

...

นางสาวอรอนงค์ บุญมาทน

นักวิชาการศึกษา

...

นางชนัญชิดา จารุเสฏฐิโน

นักวิชาการพัสดุ

...

นางยุรีรัตน์ ดวงแว่ว

นักวิชาการศึกษา

...

นายสิทธิศักดิ์ สุขเสริม

นักวิชาการศึกษา

...

นางสาวธันญารัตน์ วิวาสุข

นักวิชาการศึกษา

...

นายพงษ์ศักดิ์ ยอดอินทร์

นักวิทยาศาสตร์

...

นางสาวญาณิศา ทุมทอง

นักวิทยาศาสตร์

...

นายทองพาณิชย์ บุตรเงิน

นักวิทยาศาสตร์

...

นายสิปปภาส มีสติ

นักวิทยาศาสตร์

...

ว่าที่ ร.ต.พนม ชินภาพ

นักวิทยาศาสตร์

...

นายสมพงษ์ วงษ์เจริญ

นักวิชาการศึกษา

...

นางสาวสมพร นุสรรัมย์

นักวิชาการศึกษา

...

นายทวีวัฒน์ มูลจัด

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

...

นางณัฐธิณี วรรณกายนต์

เจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชา

...

นางสาวอัจฉรา สามลลักษณ์

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการสาธารณสุข

...

นายรัฐพล สีหะวงษ์

นักวิชาการศึกษา

...

นายธนพล รัตนวัน

นักวิชาการศึกษา

...

นายพิเดช กมุติรา

นักวิชาการศึกษา

...

นางศิริวรรณ ห่อทรัพย

พนักงานรักษาความสะอาด อาคาร 3

...

นายมงคล นะภาคเวช

พนักงานรักษาความสะอาด อาคาร 4

...

นางสาวสำเริง เพิ่มทรัพย์

พนักงานรักษาความสะอาด อาคาร 6

...

นางรัตนา พันธบุตร

พนักงานรักษาความสะอาด อาคาร 7

...

นางสาวเอี่ยมจิตร เรืองโรจน

พนักงานรักษาความสะอาด อาคาร29

...

นางสาวสำราญ เพิ่มทรัพย์

พนักงานรักษาความสะอาด อาคาร 29

...

นางรัตนา เหมาะหมาย

พนักงานรักษาความสะอาด อาคาร 30

...

นางชนาภา เชิดสุข

พนักงานรักษาความสะอาด อาคาร 30

...

นางสาวลัดดา จิตเย็น

พนักงานรักษาความสะอาด อาคาร 32

...

นางสาวมะลิวรรณ์ ชาภักดี

พนักงานรักษาความสะอาด อาคาร 45

...

นายวีรชน เกิดกระจาย

พนักงานรักษาความสะอาด สวนพฤกษศาสตร์

...

นายพงษ์ศักดิ์ สติมั่น

พนักงานรักษาความสะอาด สวนพฤกษศาสตร์

...

นางลัดดารัตน์ ชโลธร

พนักงานรักษาความสะอาด สวนพฤกษศาสตร์

...

นายชัยวัฒน์ อ่ำเงิน

พนักงานรักษาความสะอาด สวนพฤกษศาสตร์

คณะวิทย์ฯ

Social Links