บุคลากร

...

นายณัฐพงษ์ มิถุนดี

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

...

นางเสาวภา จารัตน์

พนักงานพิมพ์

...

นางเพ็ญศรี รุ่งเรือง

นักวิชาการศึกษา

...

น.ส.นงค์นภา สวยรูป

นักวิชาการศึกษา

...

น.ส.อัมพร โด่งดี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

...

น.ส.โชติกา บัวสอน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

...

น.ส.จันทร์ทิพย์ ถนัดเพิ่ม

นักวิชาการศึกษา

...

น.ส.ผกาทิพย์ เงาทอง

นักวิชาการศึกษา

...

นายกัญฬาพัฒน์ ทันแก้ว

นักวิชาการศึกษา

...

นายนภจร พรบุญ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

...

นายณัฐพงษ์ กมลบูรณ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

...

นายวิกรม สุนทรารักษ์

นักประชาสัมพันธ์

...

น.ส.พรเพ็ญ แข่งขัน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

...

น.ส.อรอนงค์ บุญมาทน

นักวิชาการศึกษา

...

นายเริงศักดิ์ วงค์ภักดี

เจ้าหน้าที่พัสดุ

...

นางชนัญชิดา จารุเสฏฐิโน

นักวิชาการพัสดุ

...

นางยุรีรัตน์ ดวงแว่ว

นักวิชาการศึกษา

...

นายสิทธิศักดิ์ สุขเสริม

นักวิชาการศึกษา

...

น.ส.ธันญารัตน์ วิวาสุข

นักวิชาการศึกษา

...

นายพงษ์ศักดิ์ ยอดอินทร์

นักวิทยาศาสตร์

...

น.ส.ญาณิศา ทุมทอง

นักวิทยาศาสตร์

...

นายทองพาณิชย์ บุตรเงิน

นักวิทยาศาสตร์

...

นายสิปปภาส มีสติ

นักวิทยาศาสตร์

...

ว่าที่ ร.ต.พนม ชินภาพ

นักวิทยาศาสตร์

...

นายสมพงษ์ วงษ์เจริญ

นักวิชาการศึกษา

...

น.ส.สมพร นุสรรัมย์

นักวิชาการศึกษา

...

นายทวีวัฒน์ มูลจัด

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

...

นางณัฐธิณี วรรณกายนต์

เจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชา

...

น.ส.อัจฉรา สามลลักษณ์

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการสาธารณสุข

...

นายรัฐพล สีหะวงษ์

นักวิชาการศึกษา

...

น.ส.พรพิมล บุญปก

นักวิชาการแพทย์แผนไทย

...

นายธนพล รัตนวัน

...

นายพิเดช กมุติรา

นักวิชาการ

...

นางจันทรา โฉมงาม

พนักงานรักษาความสะอาด

...

นายมงคล นะภาคเวช

พนักงานรักษาความสะอาด

...

นางประเสริฐ อ่ำเงิน

พนักงานรักษาความสะอาด

...

นางศิริวรรณ ห่อทรัพย์

พนักงานรักษาความสะอาด

...

นางรัตนา พันธบุตร

พนักงานรักษาความสะอาด

...

นายพงษ์ศักดิ์ สติมั่น

พนักงานรักษาความสะอาด

...

น.ส.มะลิวรรณ์ ชาภักดี

พนักงานรักษาความสะอาด

...

นางรัตนา เหมาะหมาย

พนักงานรักษาความสะอาด

...

นางชนาภา เชิดสุข

พนักงานรักษาความสะอาด

...

นายชัยวัฒน์ อ่ำเงิน

พนักงานรักษาความสะอาด

...

น.ส.เอี่ยมจิตร เรืองโรจน์

พนักงานรักษาความสะอาด

...

นางลัดดารัตน์ ชโลธร

พนักงานรักษาความสะอาด

...

น.ส.ลัดดา จิตเย็น

พนักงานรักษาความสะอาด

...

นายวีรชน เกิดกระจาย

พนักงานรักษาความสะอาด

...

น.ส.นฤพร จิตเย็น

พนักงานรักษาความสะอาด

คณะวิทย์ฯ

Social Links