บุคลากร

...

นายณัฐพงษ์ มิถุนดี

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

...

นางเสาวภา จารัตน์

พนักงานพิมพ์

...

นางเพ็ญศรี รุ่งเรือง

นักวิชาการศึกษา

...

นางสาวนงค์นภา สวยรูป

นักวิชาการศึกษา

...

นางสาวอัมพร โด่งดี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

...

นางสาวพรเพ็ญ แข่งขัน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

...

นางสาวโชติกา บัวสอน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

...

นางสาวจันทร์ทิพย์ ถนัดเพิ่ม

นักวิชาการศึกษา

...

นายกัญฬาพัฒน์ ทันแก้ว

นักวิชาการศึกษา

...

นายนภจร พรบุญ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

...

นายณัฐพงษ์ กมลบูรณ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

...

นายวิกรม สุนทรารักษ์

นักประชาสัมพันธ

...

นางสาวอรอนงค์ บุญมาทน

นักวิชาการศึกษา

...

นายเริงศักดิ์ วงค์ภักดี

เจ้าหน้าที่พัสดุ

...

นางชนัญชิดา จารุเสฏฐิโน

นักวิชาการพัสดุ

...

นางยุรีรัตน์ ดวงแว่ว

นักวิชาการศึกษา

...

นายสิทธิศักดิ์ สุขเสริม

นักวิชาการศึกษา

...

นางสาวธันญารัตน์ วิวาสุข

นักวิชาการศึกษา

...

นายพงษ์ศักดิ์ ยอดอินทร์

นักวิทยาศาสตร์

...

นางสาวญาณิศา ทุมทอง

นักวิทยาศาสตร์

...

นายทองพาณิชย์ บุตรเงิน

นักวิทยาศาสตร์

...

นายสิปปภาส มีสติ

นักวิทยาศาสตร์

...

ว่าที่ ร.ต.พนม ชินภาพ

นักวิทยาศาสตร์

...

นายสมพงษ์ วงษ์เจริญ

นักวิชาการศึกษา

...

นางสาวสมพร นุสรรัมย์

นักวิชาการศึกษา

...

นายทวีวัฒน์ มูลจัด

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

...

นางณัฐธิณี วรรณกายนต์

เจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชา

...

นางสาวอัจฉรา สามลลักษณ์

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการสาธารณสุข

...

นายรัฐพล สีหะวงษ์

นักวิชาการศึกษา

...

นางสาวพรพิมล บุญปก

นักวิชาการแพทย์แผนไทย

...

นายธนพล รัตนวัน

นักวิชาการศึกษา

...

นายพิเดช กมุติรา

นักวิชาการศึกษา

...

นายมงคล นะภาคเวช

พนักงานรักษาความสะอาด

...

นางศิริวรรณ ห่อทรัพย

พนักงานรักษาความสะอาด

...

นางรัตนา พันธบุตร

พนักงานรักษาความสะอาด

...

นายพงษ์ศักดิ์ สติมั่น

พนักงานรักษาความสะอาด

...

นางสาวมะลิวรรณ์ ชาภักดี

พนักงานรักษาความสะอาด

...

นางรัตนา เหมาะหมาย

พนักงานรักษาความสะอาด

...

นางชนาภา เชิดสุข

พนักงานรักษาความสะอาด

...

นายชัยวัฒน์ อ่ำเงิน

พนักงานรักษาความสะอาด

...

นางสาวเอี่ยมจิตร เรืองโรจน

พนักงานรักษาความสะอาด

...

นางลัดดารัตน์ ชโลธร

พนักงานรักษาความสะอาด

...

นางสาวลัดดา จิตเย็น

พนักงานรักษาความสะอาด

...

นายวีรชน เกิดกระจาย

พนักงานรักษาความสะอาด

คณะวิทย์ฯ

Social Links