ผู้บริหาร

...

อ.ดวงตา โนวาเชค

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

...

อ.ดร.น้องนุช สารภี

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

...

ผศ.ดร.นันทิญา มณีโชติ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

...

ผศ.กัญญา กิ่งจันทร์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

...

นายณัฐพงษ์ มิถุนดี

หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

...

ผศ.ดร.วัชรานนท์ จุฑาจันทร์

หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

...

ผศ.ดร.วรรธนะชัย ปฐมสิริวงค์

หัวหน้าภาควิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

...

อ.อรุณธิดา สีเชียงหา

ประธานสาขาวิชา ค.บ.คณิตศาสตร์

...

ผศ.ไพรเวช งามสอาด

ประธานสาขาวิชา ค.บ.คอมพิวเตอร์

...

อ.ดร.กนกวรรณ ยันตะบุศย์

ประธานสาขาวิชา ค.บ.เคมี

...

ผศ.ดร.กชนิภา อุดมทวี

ประธานสาขาวิชา ค.บ.ชีววิทยา

...

อ.ประยุทธ คงอินทร์

ประธานสาขาวิชา ค.บ.ฟิสิกส์

...

อ.ประทีป ดวงแว่ว

ประธานสาขาวิชา ค.บ.วิทยาศาสตร์

...

อ.ดร.สุกัญญา สมพร้อม

ประธานสาขาวิชา วท.บ.คณิตศาสตร์

...

อ.ดร.เนาวรัตน์ กองคำ

ประธานสาขาวิชา วท.บ.เคมี

...

อ.ดร.เฉลา สำราญดี

ประธานสาขาวิชา วท.บ.ชีววิทยา

...

อ.ฐิตาภรณ์ นิลวรรณ

ประธานสาขาวิชา วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ

...

อ.นพรัตน์ โพธิ์สิงห์

ประธานสาขาวิชา วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์

...

อ.ศิริกุล อัมพะวะสิริ

ประธานสาขาวิชา ค.บ.คหกรรมศาสตร์

...

อ.อาทิตย์ สีประโคน

ประธานสาขาวิชา พท.บ.การแพทย์แผนไทย

...

ผศ.ดร.วรรธนะชัย ปฐมสิริวงศ์

ประธานสาขาวิชา วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

...

ผศ.ดร.ภัทราภรณ์ แก้วกูล

ประธานสาขาวิชา วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

...

อ.จีระเดช อินทเจริญศานต์

ประธานสาขาวิชา วท.บ.การส่งเสริมสุขภาพเด็กและผู้สูงอายุ

...

อ.นภา วงษ์ศรี

ประธานสาขาวิชา วท.บ.สาธารณสุขศาสตร์

คณะวิทย์ฯ

Social Links