อัตลักษณ์ : คุณธรรม นำความรู้ สู่สัมมาชีพ

เอกลักษณ์ : บริการวิชาการสู่ความเข้มแข็งของท้องถิ่น

ปรัชญา : สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ปณิธาน : เสริมสร้างคุณธรรม ชี้นำคุณภาพชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรที่มีศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรมตามความต้องการของท้องถิ่น พัฒนางานวิจัย ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สืบสานศิลปวัฒนธรรม บูรณาการภูมิปัญญา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

พันธกิจ
1. ให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
2. ทำการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และสามารถบูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ให้บริการวิชาการ พัฒนาบุคลากรของท้องถิ่นและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่ชุมชน
4. ทำนุบำรุง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์หลากหลายสาขา ให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น และเหมาะสมกับ การเปลี่ยนแปลงของสังคม
2. เพื่อจัดการเรียนการสอนให้บัณฑิต ที่มีคุณลักษณะดังนี้
2.1 มีเจตคติ ทักษะ กระบวนการ และความรู้ทางวิทยาศาสตร์ สามารถนำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิต และนำไปประกอบอาชีพได้
2.2 มีคุณธรรม และปัญญา รู้จักพัฒนาตนเองและเรียนรู้ตลอดชีวิต
2.3 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศในระดับที่ติดต่อสื่อสารได้
2.4 มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมท้องถิ่น
3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการศึกษาค้นคว้า และวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ทั้งในเชิงวิชาการและต่อสังคม
4. เพื่อส่งเสริมให้มีการประดิษฐ์ คิดค้น พัฒนา ปรับปรุงและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวิถีชีวิต โดยนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ให้เกิดผล ประโยชน์สูงสุด
5.เพื่อให้บริการทางด้านวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม
6. เพื่อส่งเสริมและทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

-

Mis
Kotchasarn
REG
Room
Cms

หางาน

สถานที่ติดต่อ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
186 หมู่ 1 ถนนสุรินทร์-ปราสาท
ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
P : 044-521393 ภายใน 0201, 0213
E : it-science@srru.ac.th

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ |