ข่าวสารล่าสุด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฉบับที่ 405/2561

เรื่องรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยงบรายได้ (สายสนับสนุน)

2008-11-12 13:49:55

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติและประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ Petra Cristian University ประเทศอินโดนีเซีย

จัดการประชุมนานาชาติ "The 3 rd i-CoME 2019

วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม เมโทรโพลภูเก็ต

2008-11-15 09:27:55

เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. เป็นกรณีพิเศษ

เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี ของการเปิดดำเสินการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูทางการศึกษา

เปิดรับสมัครสมาชิก พ.ช.ค. และ ช.พ.ส. ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 28 ธันวาคม 2561

2008-10-02 13:27:43

ยังไม่มีข่าว

ยังไม่มีข่าว

ยังไม่มีข่าว

รัฐบาลออสเตรเลียเปิดรับสมัครทุนภายใต้โครงการ Endeavour Leadership Program

ทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการเสริมความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลและสถาบันอุดมศึกษาของออสเตรเลียและต่างประเทศ

ให้ทุนแก่นักศึกษา นักวิจัย ข้าราชการ และบุคคลทั่วไป

2008-11-09 15:22:00

ผลงานเด่น อาจารย์/นักศึกษา

 

ผศ.อัมพาพรรณ พงศ์ผลาดิสัย

ข้าราชการดีเด่น

  • ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น ข้าราชการดีเด่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่มีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย
ผศ.ดร.กฤษณ์ ปิ่นทอง

นักวิจัยดีเด่น

  • เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเข้ารับมอบรางวัลโล่พระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
นายวิทยากร อินทร์สำราญ

ราลวัลพระราชทาน

  • นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ได้รับราลวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา

ภาพกิจกรรม

คณะ วิทย์ฯ