นางดวงตา โนวาเชค

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศ/ข่าวสาร

โครงการราชภัฏวิชาการ "เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน" UGC10
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 13.00-15.00 น.
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "สภามหาวิทยาลัยฯพบประชาคมชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์" วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมช้างเผือก อาคาร 41
โรงเรียนสาธิตฯ ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ที่มีความประสงค์จะนำนักศึกษาลงมาจัดกิจกรรมร่วมกันนักเรียน รวมถึงมาช่วยสอนและเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกับบุคลากรครูโรงเรียนสาธิต
เชิญชวนสมัครขอรับทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม) สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ 038/2562 เรื่อง ให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม งานเทศการแสดงศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ 25-31 มกราคม 2562

ผลงานเด่น อาจารย์/นักศึกษา

 

ผศ.อัมพาพรรณ พงศ์ผลาดิสัย

ข้าราชการดีเด่น

  • ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น ข้าราชการดีเด่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่มีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย
ผศ.ดร.กฤษณ์ ปิ่นทอง

นักวิจัยดีเด่น

  • เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเข้ารับมอบรางวัลโล่พระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
นายวิทยากร อินทร์สำราญ

ราลวัลพระราชทาน

  • นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ได้รับราลวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา

ภาพกิจกรรม

คณะ วิทย์ฯ