นางดวงตา โนวาเชค

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศ/ข่าวสาร

ขั้นตอนการขอรับทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและทุนอุดหนุนกองทุนพัฒนาบุคลากร
ประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 วันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
งานวิเทศสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบคำร้องไปต่างประเทศ
กองบริหารงานบุคคล ขอนำส่งประกาศฯ ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแข่งขันหรือคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562
สำนักวิทยบริการและเ่ทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนด้วยเกม (Gamification)" วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง28203 ชั้น 3 อาคาร 28
คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรม "รันนิ่ง วิ่งเพื่อน้อง"
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฉบับที่ 215/2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุน
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฉบับที่ี่ 205/2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
กรมศิลปากร จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรเข้ารับราชการ ระหว่างวันที่ 7-30 พฤษภาคม 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฉบับที่ 155/2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยงบรายได้ (สายสนับสนุน)
รับสมัครบุคคลเข้ารับทุนศึกษาต่อระดับปริญาโท ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ณ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษ 15 มี.ค.-30เม.ย. 2562

ผลงานเด่น อาจารย์/นักศึกษา

 

ผศ.อัมพาพรรณ พงศ์ผลาดิสัย

ข้าราชการดีเด่น

  • ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น ข้าราชการดีเด่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่มีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย
ผศ.ดร.กฤษณ์ ปิ่นทอง

นักวิจัยดีเด่น

  • เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเข้ารับมอบรางวัลโล่พระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
นายวิทยากร อินทร์สำราญ

ราลวัลพระราชทาน

  • นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ได้รับราลวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา

ภาพกิจกรรม

คณะ วิทย์ฯ