นางดวงตา โนวาเชค

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศ/ข่าวสาร

กองบริหารงานบุคคล ขอนำส่งประกาศฯ ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแข่งขันหรือคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562
สำนักวิทยบริการและเ่ทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนด้วยเกม (Gamification)" วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง28203 ชั้น 3 อาคาร 28
คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรม "รันนิ่ง วิ่งเพื่อน้อง"
ประชาสัมพันธ์วิธีการใช้งานระบบ VPN (Virtual Private Network) 9ฐานข้อมูล
เชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
บัญชีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)

ผลงานเด่น อาจารย์/นักศึกษา

 

ผศ.อัมพาพรรณ พงศ์ผลาดิสัย

ข้าราชการดีเด่น

  • ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น ข้าราชการดีเด่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่มีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย
ผศ.ดร.กฤษณ์ ปิ่นทอง

นักวิจัยดีเด่น

  • เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเข้ารับมอบรางวัลโล่พระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
นายวิทยากร อินทร์สำราญ

ราลวัลพระราชทาน

  • นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ได้รับราลวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา

ภาพกิจกรรม

คณะ วิทย์ฯ