นางดวงตา โนวาเชค

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศ/ข่าวสาร

เลื่อนการสอบวัดสมรรถนะการใช้งานดิจิทัล จาก วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562 เป็น วันที่ 1-2สิงหาคม 2562 และขยายเวลารับสมัครถึง 23 กรกฎาคม 2562
ขอเรียนเชิญ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งประธาน ในวันที่ 18 กรกฏาคม 2562 ณ ห้องประชุมบรรณาลัย
ให้นักศึกษาสมัครเข้าร่วมการทดสอบสมรรถนะการใช้งานดิจิทัล ประชาสัมพันธ์งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏุสุรินทร์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏุสุรินทร์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 25-26 ก.ค.2562 กิจกรรมบุ๊คแฟร์
กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ดำเนินการจัดทำประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การรับสมัครชมรมนักศึกษาและการเข้าร่วมชมรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2562
ขอส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยซึ่งเลือกซึ่งเลือกจากข้าราชการ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฉบับที่ 215/2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุน
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฉบับที่ี่ 205/2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
กรมศิลปากร จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรเข้ารับราชการ ระหว่างวันที่ 7-30 พฤษภาคม 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฉบับที่ 155/2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยงบรายได้ (สายสนับสนุน)
รับสมัครบุคคลเข้ารับทุนศึกษาต่อระดับปริญาโท ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ณ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษ 15 มี.ค.-30เม.ย. 2562

ผลงานเด่น อาจารย์/นักศึกษา

 

ผศ.อัมพาพรรณ พงศ์ผลาดิสัย

ข้าราชการดีเด่น

  • ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น ข้าราชการดีเด่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่มีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย
ผศ.ดร.กฤษณ์ ปิ่นทอง

นักวิจัยดีเด่น

  • เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเข้ารับมอบรางวัลโล่พระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
นายวิทยากร อินทร์สำราญ

ราลวัลพระราชทาน

  • นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ได้รับราลวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา

ภาพกิจกรรม

คณะ วิทย์ฯ