นางดวงตา โนวาเชค

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศ/ข่าวสาร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่องปฏิทินงานทะเบียนนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนและแนวการประเมินผลการเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2561
ปฏิทินงานทะเบียนนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562
ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา (Intensive Course)สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเลื่อนสอบวัดสมรรถนะการใช้งานดิจิทัล 6-7เมษายน 2562
เรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร เข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2562
โครงการราชภัฏวิชาการ "เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน" UGC10
เชิญเข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน (Mini UKM) ครั้งที่ 21
อบรมเชิงปฏิบัติการพิเศษ เรื่อง
ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคทางชีวสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์จีโนมและวิวัฒนาการ
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสร้างสรรค์วีดิทัศน์เพื่อการเรียนรู้"
ประชาสัมพันธ์จุลสารนวัตกรรม ฉบับออนไลน์ มหาวิทยาลัยมหิดล
บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด(มหาชน) เปิดโอกาสให้กับนักศึกษาที่จบการศึกษา หรือใกล้จบการศึกษา มาร่วมงาน กับบริษัทฯ

ผลงานเด่น อาจารย์/นักศึกษา

 

ผศ.อัมพาพรรณ พงศ์ผลาดิสัย

ข้าราชการดีเด่น

  • ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น ข้าราชการดีเด่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่มีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย
ผศ.ดร.กฤษณ์ ปิ่นทอง

นักวิจัยดีเด่น

  • เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเข้ารับมอบรางวัลโล่พระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
นายวิทยากร อินทร์สำราญ

ราลวัลพระราชทาน

  • นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ได้รับราลวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา

ภาพกิจกรรม

คณะ วิทย์ฯ