- ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ปริมาณไขมันในตัวอย่างด้วยเครื่อง Fat Extracotor... [ 5 ส.ค. 2566 - ผู้อ่าน : 29 คน ]


- ประกาศการยกเว้นค่าธรรมเนียมทางการศึกษาของนักเรียนผู้ที่มีผลงานหรือความสามารถดีเด่น... [ 24 ก.ค. 2566 - ผู้อ่าน : 55 คน ]


- ประชาสัมพันธ์และอนุเคราะห์บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม "วันอาสาฬหบูชา"... [ 21 ก.ค. 2566 - ผู้อ่าน : 45 คน ]


- ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาออกฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2 (SIL2)... [ 10 ก.ค. 2566 - ผู้อ่าน : 56 คน ]


- นำส่งประกาศฯ เรื่องปฏิทินงานทะเบียนนักศึกษา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินการเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566... [ 6 ก.ค. 2566 - ผู้อ่าน : 56 คน ]


- ระเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทผู้บริหารและประเภทสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2562... [ 27 มิ.ย. 2566 - ผู้อ่าน : 57 คน ]


- ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ 5/2562 เรื่อง ระดับคุณภาพของผลงานและเกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพของผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น... [ 27 มิ.ย. 2566 - ผู้อ่าน : 53 คน ]


- ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ 2/2562 เรื่อง วิธีการประเมินค่างานและแบบประเมินค่างานของตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ พ.ศ.2562... [ 27 มิ.ย. 2566 - ผู้อ่าน : 55 คน ]


อ่านข่าวเพิ่มเติม

- กำหนดจัดสอบ สมรรถนะดิจิทัล (Exit Exam) สำหรับนักศึกษา รหัส 63... [ 15 ส.ค. 2566 - ผู้อ่าน : 7 คน ]


- สถาบันวิจัยและพัฒนาขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" ในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00-18.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์... [ 3 ส.ค. 2566 - ผู้อ่าน : 70 คน ]


- สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอประชาสัมพันธ์ นโยบาย และแนวทางการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์... [ 3 ส.ค. 2566 - ผู้อ่าน : 62 คน ]


- ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาตัวละครเสมือนจริง... [ 12 ก.ค. 2566 - ผู้อ่าน : 50 คน ]


- สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ วารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้... [ 12 ก.ค. 2566 - ผู้อ่าน : 45 คน ]


- ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำเดือน มิถุนายน 2566... [ 12 ก.ค. 2566 - ผู้อ่าน : 44 คน ]


- ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอเชิญร่วมประกวดผลิตสื่อคลิปวิดีโอและสื่ออินโฟกราฟิก... [ 6 ก.ค. 2566 - ผู้อ่าน : 52 คน ]


- สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ EFA, CFA, และ SEM ด้วยโปรแกรม AMOS (ขั้นสูง),(ระบบ One on One & Onsite), ประจำปีการศึกษา 2565-2566... [ 6 ก.ค. 2566 - ผู้อ่าน : 49 คน ]


อ่านข่าวเพิ่มเติม

- ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ปีที่ 16... [ 26 ต.ค. 2564 - ผู้อ่าน : 316 คน ]


- คุรุสภาเปิดรับสมัครขอรับเงินอุดหนุนการดำเนินงานส่งเสริมกระบวนการ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC) ประจำปี 2563... [ 3 มี.ค. 2563 - ผู้อ่าน : 394 คน ]


- ประการรับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิตั้งเซ็กกิม... [ 22 ก.ค. 2562 - ผู้อ่าน : 339 คน ]


- ทุนรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2562/2563... [ 18 มี.ค. 2562 - ผู้อ่าน : 345 คน ]


- ทุน Fulbright Thai Graduate Scholarship Program (TGS) ประจำปีการศึกษา2563... [ 22 ม.ค. 2562 - ผู้อ่าน : 325 คน ]


- รัฐบาลออสเตรเลียเปิดรับสมัครทุนภายใต้โครงการ Endeavour Leadership Program... [ 9 พ.ย. 2551 - ผู้อ่าน : 332 คน ]


- รับสมัครนักศึกษาผู้มีผลงานหรือความสามารถดีเด่นเพื่อยกเว้นค่าธรรมเนียมทางการศึกษา... [ 27 ก.ย. 2561 - ผู้อ่าน : 332 คน ]


อ่านข่าวเพิ่มเติม

- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 371/2566 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดเนื้อสัมผัส (Texture Analyzer) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)... [ 29 ส.ค. 2566 - ผู้อ่าน : 5 คน ]


- ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดเนื้อสัมผัส (Texture Analyzer) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)... [ 25 ส.ค. 2566 - ผู้อ่าน : 3 คน ]


- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 078/2566 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กระดานอัจฉริยะ พร้อมขาตั้งพื้นแบบล้อเลื้อน จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)... [ 2 ก.พ. 2566 - ผู้อ่าน : 261 คน ]


- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 070/2566 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดชิ้นเนื้อเยื้ออัตโนมัติ (Automatic microtome) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)... [ 30 ม.ค. 2566 - ผู้อ่าน : 266 คน ]


- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 040/2566 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กระดานอัจฉริยะ พร้อมขาตั้งพื้นแบบล้อเลื่อน จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)... [ 17 ม.ค. 2566 - ผู้อ่าน : 256 คน ]


- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 029/2566 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดขึ้นเนื้อเยื้ออัตโนมัติ (Automatic microtome) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)... [ 16 ม.ค. 2566 - ผู้อ่าน : 260 คน ]


- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 027/2566 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ื้อครุภัณฑ์เครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณเส้นใย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)... [ 13 ม.ค. 2566 - ผู้อ่าน : 259 คน ]


- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 026/2566 เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องจุุลทรรศน์เทคนิคฟลูออร์เรสเซนส์ พร้อมโปรแกรมวิเคาระห์ภาพถ่าย จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)... [ 13 ม.ค. 2566 - ผู้อ่าน : 256 คน ]


อ่านข่าวเพิ่มเติม

- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ... [ 5 ส.ค. 2566 - ผู้อ่าน : 16 คน ]


- รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย... [ 6 ก.ย. 2565 - ผู้อ่าน : 318 คน ]


- รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบเพิ่มเติม... [ 30 ก.ย. 2564 - ผู้อ่าน : 333 คน ]


- รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)... [ 18 ก.ย. 2564 - ผู้อ่าน : 339 คน ]


- รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (เพิ่มเติม)... [ 10 ก.ย. 2564 - ผู้อ่าน : 351 คน ]


- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฉบับที่ 215/2562... [ 19 มิ.ย. 2562 - ผู้อ่าน : 389 คน ]


- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฉบับที่ี่ 205/2562... [ 12 มิ.ย. 2562 - ผู้อ่าน : 338 คน ]


- กรมศิลปากร จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรเข้ารับราชการ... [ 30 เม.ย. 2562 - ผู้อ่าน : 334 คน ]


อ่านข่าวเพิ่มเติม

คณะวิทย์ฯ

Social Links