ดาวน์โหลด

1.1 แบบรายงานการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 2/2565

1.2 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการและปฏิทินการประเมิน 

1.3 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย 1/2565

2.1.แบบฟอร์มบุคลากร

2.2.แบบฟอร์มการเงิน

2.3.แผนยุทธศาสตร์

2.4.ศูนย์วิทย์

2.5.template

2.6.แนวปฏิบัติที่ดี

2.7.คู่มือการวิจัย

2.8.ประกาศมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับหลักสูตร

2.9.สำหรับนักศึกษา

3.0.แบบฟอร์มการบริการการศึกษา

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะวิทย์ฯ

Social Links