ดาวน์โหลด

1.1 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย 2/2564

1.2 แบบรายงานการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 1/2564

1.3 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการและปฏิทินการประเมิน 2/2564

1.4 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย 2/2563

1.5 แบบรายงานการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1/2563

1.6 แผนการดำเนินการจ้างพนักงานที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ ครั้งที่ 1/2563

2.1.แบบฟอร์มบุคลากร

2.2.ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ

2.3.แผนยุทธศาสตร์

2.4.ศูนย์วิทย์

2.5.template

2.6.แนวปฏิบัติที่ดี

2.7.คู่มือการวิจัย

2.8.ประกาศมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับหลักสูตร

2.9.สำหรับนักศึกษา

3.0.ใบรายงานผลการเรียนปรับปรุง

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะวิทย์ฯ

Social Links