ดาวน์โหลด

1.1.ข้อตกลงการปฏิบัติราชการและปฏิทินการประเมิน 2564

1.2.แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย 2/2563

1.3.แบบรายงานการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1/2563

1.4.แผนการดำเนินการจ้างพนักงานที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ ครั้งที่ 1/2563

2.1.แบบฟอร์มบุคลากร

2.2.ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ

2.3.แผนยุทธศาสตร์

2.4.ศูนย์วิทย์

2.5.template

2.6.แนวปฏิบัติที่ดี

2.7.คู่มือการวิจัย

2.8.ประกาศมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับหลักสูตร

2.9.สำหรับนักศึกษา

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะวิทย์ฯ

Social Links