วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)

Bachelor of Science (Public Health)

เว็บไซต์หลักสูตร

 
 • ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 •        ก.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานสังคมศาสตร์
 •              2500102 วิถีไทย
 •              2500103 วิถีโลก
 •              2500104 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
 •              2500105 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
 •              2500106 อาเซียนศึกษา
 •              2551101 การเมืองการปกครองไทย
 •              3560101 หลักการบริหารและการจัดการ
 •              3560102 มนุษย์กับเศรษฐกิจ
 •        ก.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานมนุษยศาสตร์
 •              2500101 พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตน
 •              1500110 พุทธศาสนา
 •              1500104 ความจริงของชีวิต
 •              1630101 การรู้สารสนเทศ
 •              2000102 สุนทรียภาพของชีวิต
 •              5000105 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 •        ก.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานภาษา
 •              1500101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 •              1500102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
 •        ก.4 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
 •              4000106 การคิดและการตัดสินใจ
 •              4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
 • ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
 •        ข.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
 •              4011105 หลักฟิสิกส์
 •              4021105 หลักเคมี
 •              4022501 ชีวเคมีพื้นฐาน
 •              4031105 หลักชีววิทยา
 •              4071103 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 1
 •              4071104 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 2
 •              4071401 หลักสุขศึกษาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางสุขศึกษา
 •              4072102 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
 •              4073238 พฤติกรรมสุขภาพ
 •              4072304 การปฐมพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน
 •              4072305 ปฏิบัติการปฐมพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน
 •              4072402 การสาธารณสุขเบื้องต้น
 •              4072403 จริยธรรมและกฎหมายสาธารณสุข
 •              4074310 พยาธิวิทยา
 •              4072601 การใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศทางสาธารณสุข
 •              4073414 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
 •              4073601 ชีวสถิติสาธารณสุข
 •              4073902 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข
 •              4074904 การวิจัยทางสาธารณสุข
 •              4074905 สัมมนาสาธารณสุข
 •              4073309 เวชศาสตร์เบื้องต้น
 •              4073415 การพัฒนาสุขภาพในชุมชน
 •              4072309 โภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร
 •              4072101 ภาษาอังกฤษสำหรับงานสาธารณสุข
 •        กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 •              4074821 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข
 •              4074822 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข
 • ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
 •        ค.1 กลุ่มวิชาเลือกเสรี
(รวม) 138 หน่วยกิจ
 • 30 หน่วยกิจ
 •        6
 •    3(2-2-5)
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(3-0-6)
 •    3(2-2-5)
 •        6
 •    3(2-2-5)
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •        9
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •        9
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 • 102 หน่วยกิจ
 •        95
 •    3(2-3-5)
 •    3(2-3-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-3-5)
 •    2(1-2-3)
 •    2(1-2-3)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    1(0-3-1)
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    2(1-2-3)
 •    3(2-2-5)
 •    2(1-2-3)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    2(2-0-4)
 •        7
 •    2(90)
 •    5(450)
 • 6 หน่วยกิจ
 •        6

คณะวิทย์ฯ

Social Links