วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

Bachelor of Science (Food Science and Technology

เว็บไซต์หลักสูตร

 
 • ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
 •        ข.2 กลุ่มวิชาเอก
 •              4011105 หลักฟิสิกส์
 •              4021101 เคมี 1
 •              4021102 ปฏิบัติการเคมี 1
 •              4021103 เคมี 2
 •              4021104 ปฏิบัติการเคมี 2
 •              4021107 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
 •              4022616 เคมีวิเคราะห์
 •              4022617 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
 •              4031105 หลักชีววิทยา
 •              4032601 จุลชีววิทยา
 •              4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
 •              4092402 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2
 •              5071401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น
 •              5072303 กฎหมายและมาตรฐานอาหาร
 •              5072402 การแปรรูปอาหาร 1
 •              5072703 เคมีเชิงฟิสิกส์พื้นฐานสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร
 •              5072903 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 •              5073201 จุลชีววิทยาทางอาหาร
 •              5073304 การประกันคุณภาพอาหาร
 •              5073307 การจัดการโรงงานอาหาร
 •              5073311 การประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัส
 •              5073309 สถิติเบื้องต้นสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร
 •              5073310 การวางแผนการทดลองด้านอุตสาหกรรมอาหาร
 •              5073403 การแปรรูปอาหาร2
 •              5072704 ชีวเคมีสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร
 •              5073503 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางอุตสาหกรรมอาหาร
 •              5073504 หลักวิศวกรรมอาหาร
 •              5073602 หลักโภชนาการ
 •              5073701 เคมีอาหาร
 •              5073702 หลักการวิเคราะห์อาหาร
 •              5074303 การสุขาภิบาลโรงงานอาหารและความปลอดภัยของอาหาร
 •              5074901 สัมมนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 •              5074902 ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 •              5074404 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
 •        กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 •              5073802 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 •              5074803 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านอุตสาหกรรมอาหาร
 • ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
 •        ค.1 กลุ่มวิชาเลือกเสรี
 • ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 •        ก.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานสังคมศาสตร์
 •              2500102 วิถีไทย
 •              2500103 วิถีโลก
 •              2500104 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
 •              2500105 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
 •              2500106 อาเซียนศึกษา
 •              2551101 การเมืองการปกครองไทย
 •              3560101 หลักการบริหารและการจัดการ
 •              3560102 มนุษย์กับเศรษฐกิจ
 •        ก.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานมนุษยศาสตร์
 •              1500104 ความจริงของชีวิต
 •              1500110 พุทธศาสนา
 •              1630101 การรู้สารสนเทศ
 •              2000102 สุนทรียภาพของชีวิต
 •              2500101 พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตน
 •              5000105 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 •        ก.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานภาษา
 •              1500101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 •              1500102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
 •        ก.4 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
 •              4000106 การคิดและการตัดสินใจ
 •              4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
(รวม) 140 หน่วยกิจ
 • 104 หน่วยกิจ
 •        97
 •    3(2-3-5)
 •    3(3-0-6)
 •    1(0-3-1)
 •    3(3-0-6)
 •    1(0-3-1)
 •    3(2-2-5)
 •    3(3-0-6)
 •    1(0-3-1)
 •    3(2-3-5)
 •    3(2-3-5)
 •    3 (3-0-6)
 •    3 (3-0-6)
 •    3 (2-3-5)
 •    2(2-0-4)
 •    3(2-3-5)
 •    3(2-3-5)
 •    2(2-0-4)*
 •    3(2-3-5)
 •    3(2-3-5)
 •    3(2-3-5)
 •    3(2-3-5)
 •    3(3-0-6)
 •    3(2-3-5)
 •    3(2-3-5)
 •    3(2-3-5)
 •    2(2-0-4)
 •    3(2-3-5)
 •    2(2-0-4)
 •    3(2-3-5)
 •    3(2-3-5)
 •    3(2-3-5)
 •    1(0-3-1)
 •    3(2-3-5)
 •    3(2-3-5)
 •        7
 •    2(90)
 •    5(450)
 • 6 หน่วยกิจ
 •        6
 • 30 หน่วยกิจ
 •        6
 •    3(2-2-5)
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(3-0-6)
 •    3(2-2-5)
 •        6
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •        9
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •        9
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)

คณะวิทย์ฯ

Social Links