วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

Bachelor of Science (Environmental Science)

เว็บไซต์หลักสูตร

 
 • ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 •        ก.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานสังคมศาสตร์
 •              2500102 วิถีไทย
 •              2500103 วิถีโลก
 •              2500104 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
 •              2500105 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
 •              2500106 อาเซียนศึกษา
 •              2551101 การเมืองการปกครองไทย
 •              3560101 หลักการบริหารและการจัดการ
 •              3560102 มนุษย์กับเศรษฐกิจ
 •        ก.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานมนุษยศาสตร์
 •              2500101 พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตน
 •              1500110 พุทธศาสนา
 •              1500104 ความจริงของชีวิต
 •              1630101 การรู้สารสนเทศ
 •              2000102 สุนทรียภาพของชีวิต
 •              5000105 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 •        ก.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานภาษา
 •              1500101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 •              1500102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
 •        ก.4 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
 •              4000106 การคิดและการตัดสินใจ
 •              4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
 • ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
 •        ข.2 กลุ่มวิชาเอก
 •              4011105 หลักฟิสิกส์
 •              4021105 หลักเคมี
 •              4031105 หลักชีววิทยา
 •              4091114 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 •              4061102 วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ
 •              4061103 นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม
 •              4062101 ปฐพีวิทยาสิ่งแวดล้อม
 •              4061203 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
 •              4061204 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
 •              4062301 เคมีวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำเสีย
 •              4062302 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำเสีย
 •              4062303 เคมีสิ่งแวดล้อม
 •              4063102 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 •              4063104 สถิติสิ่งแวดล้อม
 •              4063201 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 •              4063304 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม
 •              4063405 การวิเคราะห์ผลกระทบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 •              4063401 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
 •              4063502 การจัดการขยะและของเสียอันตราย
 •              4063503 เทคโนโลยีในการบำบัดน้ำเสีย
 •              4064201 การจัดการพลังงานทางเลือก
 •              4064301 เคมีวิเคราะห์สารมลพิษ
 •              4064401 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 •              4064402 กฎหมายสิ่งแวดล้อม
 •              4064501 เทคโนโลยีในการควบคุมมลพิษทางอากาศ
 •              4064901 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 •              4066902 สัมมนาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 •              4064903 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 •        กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 •              4063801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 •              4063802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
 •        ค.1 กลุ่มวิชาเลือกเสรี
(รวม) 137 หน่วยกิจ
 • 30 หน่วยกิจ
 •        6
 •    3(2-2-5)
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(3-0-6)
 •    3(2-2-5)
 •        6
 •    3(2-2-5)
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •        9
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •        9
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 • 101 หน่วยกิจ
 •        94
 •    3(2-3-5)
 •    3(2-3-5)
 •    3(2-3-5)
 •    3(3-0-6)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(3-0-6)
 •    1(0-3-1)
 •    3(3-0-6)
 •    1(0-3-1)
 •    3(3-2-5)
 •    3(3-0-6)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    2(1-2-4)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    2(2-0-4)
 •    3(2-2-5)
 •    3(3-0-6)
 •    2(1-2-3)
 •    3(0-6-3)
 •        7
 •    2(90)
 •    5(450)
 • 6 หน่วยกิจ
 •        6

คณะวิทย์ฯ

Social Links