Bachelor of Science Program in Mathematics

Bachelor of Science (Mathematics)

เว็บไซต์หลักสูตร

 
 • ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
 •        ข.1 กลุ่มวิชาแกน
 •              4091111 แคลคูลัส 1
 •              4091112 แคลคูลัส 2
 •              4091113 แคลคูลัส 3
 •              4011101 ฟิสิกส์ 1
 •              4011102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
 •              4011103 ฟิสิกส์ 2
 •              4011104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
 •              4021101 เคมี 1
 •              4021102 ปฏิบัติการเคมี 1
 •              4031101 ชีววิทยา 1
 •              4031102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
 •        ข.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
 •              4091201 หลักการคณิตศาสตร์
 •              4092601 พีชคณิตเชิงเส้น 1
 •              4094402 แคลคูลัสชั้นสูง
 •              4093301 พีชคณิตนามธรรม 1
 •              4093402 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
 •              4094412 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
 •              4094404 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์
 •              4112201 ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น
 •              4094410 การวิเคราะห์เชิงซ้อน 1
 •              4094901 สัมมนาคณิตศาสตร์
 •              4094902 โครงงานคณิตศาสตร์
 •              4093302 การสร้างต้นแบบและการจำลองสถานการณ์
 •              4122502 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 1
 •        กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 •              4094801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์
 •              4094802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์
 • ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 •        ก.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานสังคมศาสตร์
 •              2500102 วิถีไทย
 •              2500103 วิถีโลก
 •              2500104 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
 •              2500105 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
 •              2500106 อาเซียนศึกษา
 •              2551101 การเมืองการปกครองไทย
 •              3560101 หลักการบริหารและการจัดการ
 •              3560102 มนุษย์กับเศรษฐกิจ
 •              1630101 การรู้สารสนเทศ
 •        ก.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานมนุษยศาสตร์
 •              2500101 พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตน
 •              1500110 พุทธศาสนา
 •              1500104 ความจริงของชีวิต
 •              2000102 สุนทรียภาพของชีวิต
 •              5000105 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 •        ก.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานภาษา
 •              1500101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 •              1500102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
 •        ก.4 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
 •              4000106 การคิดและการตัดสินใจ
 •              4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
 • ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
 •        ค.1 กลุ่มวิชาเลือกเสรี
(รวม) 129 หน่วยกิจ
 • 93 หน่วยกิจ
 •        25
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    1(0-3-1)
 •    3(3-0-6)
 •    1(0-3-1)
 •    3(3-0-6)
 •    1(0-3-1)
 •    3(3-0-6)
 •    1(0-3-1)
 •        61
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    1(1-2-3)
 •    3(2-2-5)
 •    3(3-0-6)
 •    3(2-2-5)
 •        7
 •    2(90)
 •    5(450)
 • 30 หน่วยกิจ
 •        6
 •    3(2-2-5)
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(3-0-6)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •        6
 •    3(2-2-5)
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •        9
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •        9
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 • 6 หน่วยกิจ
 •        6

คณะวิทย์ฯ

Social Links