วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)

Bachelor of Science (Chemistry)

เว็บไซต์หลักสูตร

 
 • ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 •        ก.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานสังคมศาสตร์
 •              2500102 วิถีไทย
 •              3560102 มนุษย์กับเศรษฐกิจ
 •              2500103 วิถีโลก
 •              2500104 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
 •              2500105 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
 •              2500106 อาเซียนศึกษา
 •              2551101 การเมืองการปกครองของไทย
 •              3560101 หลักการบริหารและการจัดการ
 •        ก.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานมนุษยศาสตร์
 •              2500101 พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตน
 •              1500110 พุทธศาสนา
 •              1500104 ความจริงของชีวิต
 •              1630101 การรู้สารสนเทศ
 •              2000102 สุนทรียภาพของชีวิต
 •              5000105 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 •        ก.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานภาษา
 •              1500101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 •              1500102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
 •        ก.4 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
 •              4000106 การคิดและการตัดสินใจ
 •              4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
 • ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
 •        ข.2 กลุ่มวิชาเอก
 •              4022201 เคมีอนินทรีย์ 1
 •              4022202 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1
 •              4022307 เคมีอินทรีย์ 1
 •              4022308 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1
 •              4022404 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1
 •              4022405 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1
 •              4022503 ชีวเคมี 1
 •              4022504 ปฏิบัติการชีวเคมี 1
 •              4022616 เคมีวิเคราะห์
 •              4022617 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
 •              4022618 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 1
 •              4022619 ปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 1
 •              4023202 เคมีอนินทรีย์ 2
 •              4023203 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2
 •              4023301 เคมีอินทรีย์ 2
 •              4023302 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2
 •              4023307 สเปกโทรสโกปีสำหรับเคมีอินทรีย์
 •              4023401 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2
 •              4023402 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 2
 •              4023501 ชีวเคมี 2
 •              4023502 ปฏิบัติการชีวเคมี 2
 •              4023603 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2
 •              4023604 ปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2
 •              4023708 เคมีสภาวะแวดล้อม
 •              4023709 ปฏิบัติการเคมีสภาวะแวดล้อม
 •              4023901 วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์เคมี
 •              4024901 สัมมนาทางเคมี
 •              4024904 โครงการวิจัยทางเคมี
 •              4023703 การเป่าแก้วเบื้องต้น
 •        ข.1 กลุ่มวิชาแกน
 •              4011106 ฟิสิกส์ทั่วไป
 •              4011107 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
 •              4021101 เคมี 1
 •              4021102 ปฏิบัติการเคมี 1
 •              4021103 เคมี 2
 •              4021104 ปฏิบัติการเคมี 2
 •              4031101 ชีววิทยา 1
 •              4031102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
 •              4031103 ชีววิทยา 2
 •              4031104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2
 •              4091111 แคลคูลัส 1
 •              4091112 แคลคูลัส 2
 •        กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 •              4024801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี
 •              4024802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี
 • ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
 •        ค.1 กลุ่มวิชาเลือกเสรี
(รวม) 133 หน่วยกิจ
 • 30 หน่วยกิจ
 •        6
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(3-0-6)
 •        6
 •    3(2-2-5)
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •        9
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •        9
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 • 97 หน่วยกิจ
 •        64
 •    3(3-0-6)
 •    1(0-3-1)
 •    3(3-0-6)
 •    1(0-3-1)
 •    3(3-0-6)
 •    1(0-3-1)
 •    3(3-0-6)
 •    1(0-3-1)
 •    3(3-0-6)
 •    1(0-3-1)
 •    3(3-0-6)
 •    1(0-3-1)
 •    3(3-0-6)
 •    1(0-3-1)
 •    3(3-0-6)
 •    1(0-3-1)
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    1(0-3-1)
 •    3(3-0-6)
 •    1(0-3-1)
 •    3(3-0-6)
 •    1(0-3-1)
 •    3(3-0-6)
 •    1(0-3-1)
 •    3(2-2-5)
 •    1(0-2-1)
 •    2(0-4-2)
 •    2(1-3-3)
 •        26
 •    3(3-0-6)
 •    1(0-3-1)
 •    3(3-0-6)
 •    1(0-3-1)
 •    3(3-0-6)
 •    1(0-3-1)
 •    3(3-0-6)
 •    1(0-3-1)
 •    3(3-0-6)
 •    1(0-3-1)
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •        7
 •    2(90)
 •    5(450)
 • 6 หน่วยกิจ
 •        6

คณะวิทย์ฯ

Social Links