วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)

Bachelor of Science (Biology)

 
 • ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 •        กลุ่มวิชาพื้นฐานสังคมศาสตร์
 •              GE101 ไทยอารยศึกษา
 •        กลุ่มวิชาพื้นฐานมนุษยศาสตร์
 •              GE201 สุนทรียภาพของชีวิต
 •        กลุ่มวิชาพื้นฐานภาษา
 •              GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 •              GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน1
 •              GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน2
 •        กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
 •              GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 • ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
 •        กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา
 •              4031106 วิวัฒนาการ
 •              4031109 โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์
 •              4031110 ปฏิบัติการโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์
 •              4031111 ภาษาอังกฤษสำหรับชีววิทยา
 •              4031301 สัตววิทยา
 •              4032101 สรีรวิทยาทั่วไป
 •              4032201 พฤกษศาสตร์
 •              4032205 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
 •              4032207 การใช้เครื่องมือทางชีววิทยา
 •              4032401 พันธุศาสตร์
 •              4033103 อนุกรมวิธาน
 •              4034109 ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต
 •              4034402 กฏหมาย ความปลอดภัยและจรรยาบรรณสำหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 •              4034901 โครงการวิจัยทางชีววิทยา
 •              4034902 สัมมนาชีววิทยา
 •              4033403 พันธุศาสตร์เซลล์
 •        กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 •              4034801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพชีววิทยา
 •              4034802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพชีววิทยา
 •              4034803 การเตรียมสหกิจศึกษาทางชีววิทยา
 •              4034804 สหกิจศึกษาทางชีววิทยา
 •        กลุ่มวิชาแกน
 •              4011106 ฟิสิกส์ทั่วไป
 •              4011107 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
 •              4021101 เคมี1
 •              4021102 ปฏิบัติการเคมี1
 •              4021103 เคมี2
 •              4021104 ปฏิบัติการเคมี2
 •              4031101 ชีววิทยา1
 •              4031102 ปฏิบัติการชีววิทยา1
 •              4031103 ชีววิทยา2
 •              4031104 ปฏิบัติการชีววิทยา2
 •              4091604 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์1
 •              4091605 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์2
 •              4022307 เคมีอินทรีย์1
 •              4022308 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์1
 •              4022503 ชีวเคมี1
 •              4022504 ปฏิบัติการชีวเคมี1
 •              4032602 จุลชีววิทยาทั่วไป
 •              4034905 สถิติทางชีววิทยา
 •              4032603 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
 • ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
 •        กลุ่มวิชาเลือกเสรี
(รวม) 140 หน่วยกิจ
 • 30 หน่วยกิจ
 •        6
 •    3(3-0-6)
 •        6
 •    3(3-0-6)
 •        9
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •        9
 •    3(3-0-6)
 • 104 หน่วยกิจ
 •        56
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    1(0-3-1)
 •    2(1-2-3)
 •    3(2-3-5)
 •    3(2-3-5)
 •    3(2-3-5)
 •    3(2-3-5)
 •    3(2-3-5)
 •    3(2-3-5)
 •    3(2-3-5)
 •    3(2-3-5)
 •    3(3-0-6
 •    3(2-3-5)
 •    2(1-2-3)
 •    3(2-3-5)
 •        7
 •    2(90)
 •    5(450)
 •    1(45)
 •    6(500)
 •        41
 •    3(3-0-6)
 •    1(0-3-1)
 •    3(3-0-6)
 •    1(0-3-1)
 •    3(3-0-6)
 •    1(0-3-1)
 •    3(3-0-6)
 •    1(0-3-1)
 •    3(3-0-6)
 •    1(0-3-1)
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    1(0-3-1)
 •    3(3-0-6)
 •    1(0-3-1)
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    1(0-3-1)
 • 6 หน่วยกิจ
 •        6

คณะ วิทย์ฯ