วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

Bachelor of Science (Environmental Science)

 
 • ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 •        กลุ่มวิชาพื้นฐานสังคมศาสตร์
 •              GE101 ไทยอารยศึกษา
 •        กลุ่มวิชาพื้นฐานมนุษยศาสตร์
 •              GE201 สุนทรียภาพของชีวิต
 •        กลุ่มวิชาพื้นฐานภาษา
 •              GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 •              GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน1
 •              GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน2
 •        กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
 •              GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 • ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
 •        กลุ่มวิชาเลือกเสรี
 • ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
 •        วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
 •              4011106 ฟิสิกส์ทั่วไป
 •              4011107 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
 •              4021101 เคมี1
 •              4021102 ปฏิบัติการเคมี1
 •              4021103 เคมี2
 •              4021104 ปฏิบัติการเคมี2
 •              4031105 หลักชีววิทยา
 •              4062201 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
 •              4062202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
 •              4091604 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์1
 •              4091605 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์2
 •        วิชาเฉพาะด้านบังคับ
 •              4061102 หลักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 •              4061104 นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม
 •        วิชาเลือกเฉพาะด้าน
 •              4062501 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม:การประเมิน
 •              4062502 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม:การควบคุม
 •              4063501 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 •              4063502 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
 •              4063503 การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 •              4064501 เทคโนโลยีความปลอดภัย
 •              4064502 การยศาสตร์
 •              4064503 พิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์
 • ง. หมวดวิชาประสบการณ์ภาคสนาม
 •        วิชาประสบการณ์ภาคสนาม
(รวม) 140 หน่วยกิจ
 • 33 หน่วยกิจ
 •        6
 •    3(3-0-6)
 •        6
 •    3(3-0-6)
 •        12
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •        9
 •    3(3-0-6)
 • 6 หน่วยกิจ
 •        6
 • 94 หน่วยกิจ
 •        41
 •    3(3-0-6)
 •    1(0-3-1)
 •    3(3-0-6)
 •    1(0-3-1)
 •    3(3-0-6)
 •    1(0-3-1)
 •    3(2-3-5)
 •    3(3-0-6)
 •    1(0-3-1)
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •        41
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •        12
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    2(1-2-3)
 •    3(3-0-6)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 • 7 หน่วยกิจ
 •        7

คณะ วิทย์ฯ