วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

Bachelor of Science Program in (Computer Science)

 
 • ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 •        กลุ่มวิชาพื้นฐานสังคมศาสตร์
 •              GE101 ไทยอารยศึกษา
 •        กลุ่มวิชาพื้นฐานมนุษยศาสตร์
 •              GE201 สุนทรียภาพของชีวิต
 •        กลุ่มวิชาพื้นฐานภาษา
 •              GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 •              GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
 •              GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
 •        กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
 •              GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 • ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
 •        กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
 •              4121106 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 •              4122206 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
 •              4122310 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
 •              4122506 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
 •              4122503 การวิเคราะห์และออกแบบอัลกอรึธึม
 •        กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
 •              4121205 โครงสร้างข้อมูล
 •              4122402 ระบบปฏิบัติการ
 •              4123404 ทฤษฎีการคำนวณ
 •              4123511 ปัญญาประดิษฐ์
 •              4123709 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล
 •              4122312 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา
 •              4122613 คอมพิวเตอร์กราฟิก
 •              4122615 เครือข่ายไร้สาย
 •              4123405 ระบบปฏิบัติการเครือข่าย
 •              4123513 ความมั่นคงปลอดภัยทางด้านสารสนเทศ
 •              4123515 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
 •              4123309 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวาสคริป
 •        กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
 •              4122701 ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม
 •              4121702 ดิจิตัลเบื้องต้น
 •              4123713 การศึกษาวงจรและซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 •        วิชาแกน
 •              4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
 •              4093303 วิยุตคณิต
 •              4111101 หลักสถิติ
 •              4123514 การวิจัยและการดำเนินงาน
 •        กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ
 •              4122205 ระบบฐานข้อมูล
 •        กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
 •              4123510 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
 •              4123905 โครงสร้างด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1
 •              4124905 โครงสร้างด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2
 •        กลุ่มวิชาเลือก
 •              4121105 ความรู้พื้นฐานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
 •              4121501 กฏหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 •              4123512 คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล
 •              4123637 โปรแกรมประยุกต์ด้านธุรกิจ
 •              4123904 เทคนิคการวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
 •              4123610 การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์
 •              4123202 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
 •              4122311 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
 •              4122313 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
 •              4122507 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ
 •              4123308 การเขียนโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร์
 •              4123712 การเขียนโปรแกรมประยุกต์อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง
 •        กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 •              4123801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์
 •              4124801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์
 •              4123802 เตรียมสหกิจศึกษา
 •              4124802 สหกิจศึกษา
 • ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
 •        เลือกเสรี
(รวม) 132 หน่วยกิจ
 • 30 หน่วยกิจ
 •        6
 •    3(3-0-6)
 •        6
 •    3(3-0-6)
 •        9
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •        9
 •    3(3-0-6)
 • 96 หน่วยกิจ
 •        15
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •        15
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(3-0-6)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •        3
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •        12
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •        3
 •    3(2-2-5)
 •        8
 •    3(2-2-5)
 •    2(1-2-3)
 •    3(0-6-3)
 •        33
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •        7
 •    2(90)
 •    5(450)
 •    1(45)
 •    6(540)
 • 6 หน่วยกิจ
 •        6

คณะ วิทย์ฯ