วิทยาศาสตรบัณฑิต (โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร)

Bachelor of Science (Nutrition and Dietetics)

เว็บไซต์หลักสูตร

 
 • ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
 •        ข.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
 •              4011105 หลักฟิสิกส์
 •              4021105 หลักเคมี
 •              4031105 หลักชีววิทยา
 •              4071103 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 1
 •              4071104 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 2
 •              4071504 โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหารเบื้องต้น
 •              4072104 ภาษาอังกฤษสำหรับโภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร
 •              4072512 โภชนาการและการจัดอาหารในวัยต่าง ๆ
 •              4072513 หลักการกำหนดอาหารและอาหารแลกเปลี่ยน
 •              4072514 โภชนบำบัดทางการแพทย์ 1
 •              4072701 ชีวเคมีทางโภชนศาสตร์
 •              4072702 จุลชีววิทยาทางอาหารสำหรับโภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร
 •              4072703 เคมีอาหารสำหรับโภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร
 •              4072706 โภชนศาสตร์มนุษย์
 •              4073212 การให้คำปรึกษาและการสื่อสารในงานโภชนาการ
 •              4073214 โภชนศึกษาในชุมชนและโครงการโภชนาการ
 •              4073310 ความปลอดภัยอาหารและสุขาภิบาลอาหาร
 •              4073311 โภชนคลินิกและการประเมินภาวะโภชนาการ
 •              4073312 การจัดการงานบริการอาหาร
 •              4073520 โภชนบำบัดทางการแพทย์ 2
 •              4073601 ชีวสถิติสาธารณสุข
 •              4073905 สัมมนาทางโภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร
 •              4073906 ระเบียบวิธีวิจัยทางโภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร
 •              4074201 จริยธรรม การคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมายข้อบังคับทางอาหาร
 •              4074310 พยาธิวิทยา
 •              4074909 การวิจัยทางโภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร
 •              5071401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น
 •        กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 •              4074816 ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพโภชนาการในชุมชน
 •              4074817 ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการจัดการระบบบริการอาหาร
 •              4074818 ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพโภชนาการในคลินิก
 • ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
 •        ค.1 กลุ่มวิชาเลือกเสรี
 • ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 •        ก.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานสังคมศาสตร์
 •              GE101 ไทยอารยะศึกษา
 •        ก.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานมนุษยศาสตร์
 •              GE201 สุนทรียภาพของชีวิต
 •        ก.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานภาษา
 •              GE301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 •              GE302 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
 •              GE303 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
 •        ก.4 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
 •              GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
(รวม) 137 หน่วยกิจ
 • 101 หน่วยกิจ
 •        91
 •    3(2-3-5)
 •    3(2-3-5)
 •    3(2-3-5)
 •    2(1-2-3)
 •    2(1-2-3)
 •    2(2-0-4)
 •    2(1-2-3)
 •    3(2-2-5)
 •    2(2-0-4)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    1(0-2-1)
 •    2(1-2-3)
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    2(0-4-2)
 •    3(2-3-5)
 •        10
 •    3(270)
 •    4(360)
 •    3(270)
 • 6 หน่วยกิจ
 •        6
 • 30 หน่วยกิจ
 •        6
 •    3(3-0-6)
 •        6
 •    3(3-0-6)
 •        9
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •        9
 •    3(3-0-6)

คณะวิทย์ฯ

Social Links